You are here

Хүн амын өсөлт бууралтын судалгаа

                                                                            Нийт хүн амын судалгаа   \10 жилээр\

                                                                                 Шилжин ирсэн өрх, хүн ам

                                                                              Шилжин явсан өрх, хүн ам