You are here

Засаг даргын нөөцийн сангаас санхүүжүүлэн 3 өрхөд гэр олголсон.

Нэн ядуу, өрх толгойлсон иргэдийг жил бүр гэржүүлэх арга хэмжээг авч байна.

2015 оны 2-р сард 3-р багийн иргэн Ч.Ганчимэг, 2-р багийн иргэн П.Батсүх нарт иж бүрэн гэр, 1-р багийн иргэн Ч.Хишигсүрэнд гэрийн мод олголоо. Засаг даргын нөөцийн сангаас санхүүжүүлсэн