You are here

2015 онд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлын төлөвлөгөө

                                  2015 ОНД БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ЧАНАРТАЙ

 ХИЙГДЭХ АЖЛЫН  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2015.01.20                                                                                                                                

Хийгдэх ажил

Хугацаа

Санхүүжилт

Зохион байгуулах байгууллага, албан тушаалтан

Хамтран ажиллах байгууллага, албан тушаалтан

1

Худалдаа үйлчилгээний төвийн барилгын ажлыг дуусгах

1-р сар

ОНХС 68.000.000

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн

Тамгын газар

2

Сумын төвийн тохижилтын ажлын зургийг гарган төлөвлөн хэрэгжүүлэх

3-р сар

-

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн,

3-р багийн Засаг дарга

Засаг дарга

3

Ахуйн үйлчилгээний төвийн барилгын ажлыг хйиж гүйцэтгэх

4-р сар

ОНХС 90.000.000

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн

Тамгын газар

4

Байгаль орчны төвийн барилгыг барьж дуусгах

4-р сар

БХС

4.000.000

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн, БОХУБ

Засаг дарга,

Тамгын газар

5

Түүхийн цэцэрлэгт хүрээлэнг тохижуулах

5-р сар

ОНХС 8.000.000

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн

“Элгэн Бугат“ ХХК

6

Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хийх

5-р сар

ОНХС 40.000.000

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн,

Газрын даамал

Тамгын газар

7

Хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэнг тохижуулах

6-р сар

ОНХС 20.000.000

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн,

Санхүүгийн алба

“Элгэн Бугат“ ХХК

8

Бургаастад шинэ суурьшлын бүсийг бий болгох

6-р сар

Иргэд

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн,

Газрын даамал

1-р багийн

Засаг дарга

9

Сумын гүүрэн гарцуудыг засварлах, шинээр гүүр тавих

6-р сар

ЗД-ын нөөц

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн,

Багийн Засаг дарга нар

Багийн Засаг

дарга нар

10

Орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авсан газар нутгийг тэмдэгжүүлэх

6-р сар

БХС

БОХУБ,

Байгаль хамгаалагч нар

Хөгжлийн бодлого

11

Булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах

6-р сар

БХС

БОХУБ,

Байгаль хамгаалагч нар

Хөгжлийн бодлого, Багийн Засаг

дарга нар

12

Наадмын талбайн морь бариаг тохижуулах

6-р сар

Баяр наадмын зардал

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн

Тамгын газар

13

Шинэ суурьшлын бүс Эко хорооллын цахилгааны асуудлыг шийдвэрлэх

7-р сар

ОНХС, Хандив

50.000.000

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн,

3-р багийн Засаг дарга

Газрын даамал

14

Сумын төвийн хороодод гудамжны гэрэлтүүлгийг хийж дуусгах

7-р сар

-

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн,

3-р багийн Засаг дарга

Тамгын газар

15

Худалдаа үйлчилгээний төв, Ахуйн үйлчилгээний төвийн орчныг тохижуулах

8-р сар

Хандив

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн,

3-р багийн Засаг дарга

“Элгэн Бугат“ ХХК

16

Ханжаргалант багт цахилгааны шугам татах ажлыг эхлүүлэх

9-р сар

ОНХС

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн

ИТХ-ын төлөөлөгчид

17

Эмийн эргэлтийн сангийн байрыг ашиглалтад оруулах

9-р сар

Хандив

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн

Засаг дарга

18

Ханжаргалант багийн төвийн байрыг шинэчлэх

10-р сар

Хандив

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн

Засаг дарга

19

Нэгдсэн халаалтын системд шилжих

10-р сар

ОНХС 50.000.000

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн

Санхүүгийн алба

20

Мод үржүүлгийн талбайг шинээр байгуулах

10-р сар

БХС

10.000.000

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн, БОХУБ

3-р багийн

Засаг дарга,

“Элгэн бугат” ХХК

21

Сумын төвд стандартын шаардлага хангасан ШТС-ыг байгуулах

10-р сар

Хандив

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн

Засаг дарга

22

Сумын төвд нийтийн халуун усны байрыг шинээр барих

11-р сар

ОНХС 90.000.000

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн

Санхүүгийн алба