You are here

Тамгын газрын 2015 онд хийх ажлын төлөвлөгөө

                                                                                                                                                               БУЛГАН АЙМГИЙН БУГАТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2015.01.20                                                                                                                                                                                           Нэг. Төрийн захиргааны ажлын талаар

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Харуцах албан тушаалтан

Хамтран ажиллах албан тушаалтан

1

Аймаг, сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг гарган үр дүнг тооцон ажиллах

6,12 сард

Тамгын газрын дарга

Хөгжлийн бодлого

Холбогдох албан тушаалтан нар

2

УИХ, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Аймаг сумын ИТХ, Засаг даргын шийдвэрийг хяналтандаа авч хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж биелэлтийг тооцож ажиллах.

6,12 сард

Тамгын газрын дарга

ТЗАХ мэргэжилтэн

Холбогдох албан тушаалтан нар

3

Монгол Улсын Үндэсний хөтөлбөрүүдийг хяналтад авч, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж биелэлтийг тооцож ажиллах.

6,12 сард

Тамгын газрын дарга

ТЗАХ мэргэжилтэн

Хариуцсан албан тушаалтан нар

   4

Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор баталсан “ Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт” –ийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж дүнг АЗДТГ-т явуулах .

6,12 сард

Тамгын газрын дарга

ТЗАХ мэргэжилтэн

Холбогдох байгууллага, албан тушаалтан нар

5

Аймаг сумын Засаг даргын “Бүтээлч даалгавар ” санамж бичгийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

6,12 сард

Засаг даргын орлогч

Холбогдох байгууллага, албан тушаалтан нар

6

Орон нутагт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг хяналтад авч хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан иргэдэд заавар зөвлөгөө өгөх, хэрэгжилтийн явц байдлыг журмын дагуу тооцож мэдээлэх

6,12 сард

ТЗАХ мэргэжилтэн

Холбогдох байгууллага, албан тушаалтан нар

7

Төрийн албан хаагчийн “сургалт , нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр ”-ийн хэрэгжилт, гүйцэтгэлийг чанаржуулах, тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд хүргүүлэн ажиллах.

6,12 сард

Тамгын газрын дарга

ТЗАХ мэргэжилтэн

8

Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан гаргах, ТАХ- ын хувийн хэрэгт нэмэлт баяжилтыг хийх, зөрчлийг арилгах.

3-р сард

Тамгын газрын дарга

ТЗАХ мэргэжилтэн

9

“Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж багийн ажлыг эрчимжүүлэх, Багийн төвийг шинээр барих, тохижуулах ажлыг зохион байгуулах.

10-р сард

Тамгын газрын дарга

Багийн Засаг дарга нар

10

Төрийн албан хаагчийн мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт семинарт хамруулах, ажлын байранд сургах, мэрэгшүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах.

Жилдээ

Тамгын газрын дарга

ТЗАХ мэргэжилтэн

11

Төрийн албан хаагчдын ажил, үйлчилгээний талаар иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгааг авч, ажилдаа тусган ажиллах.

3, 8-р сард

Тамгын газрын дарга,

ТЗАХ мэргэжилтэн

12

Багийн Засаг дарга болон төсвийн байгууллагын дарга, эрхлэгч нарын гаргасан эрх зүйн актуудыг хянаж  арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллах.

Улирал бүр

ТЗАХМ

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

13

Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бодлогын баримт бичгийг гарган боловсон хүчний ил тод байдлыг хангах

6-р сард

Тамгын газрын дарга

ТЗАХ мэргэжилтэн

14

Иргэдийн өргөдөл, хүсэлт, гомдлыг бодитой шийдвэрлэх нөхцөл бүрдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг авахын зэрэгцээ, зарим баг , байгууллагын дарга, захирал, эрхлэгч нарын сонсголыг жилд 1-2 удаа Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн байх.

3, 9-р сард

ТЗАХ мэргэжилтэн

Байгууллагын дарга эрхлэгч нар

15

Иргэдийн өргөдөл хүсэлт шийдвэрлэх 1-2 шинэлэг арга барил бий болгож хэвшүүлсэн байх.

Жилдээ

Тамгын газрын дарга

Байгууллагын дарга эрхлэгч нар

16

Иргэдийн өргөдөл хүсэлт шийдвэрлэлтийн мэдээг улирал тутам гаргаж хугацаанд нь мэдээлэх

Улирал бүр

ТЗАХМ

Байгууллагын архив бичиг хэргийн эрхлэгч нар

17

Иргэдийн өргөдөл хүсэлтэнд удаа дараа хөндөгддөг асуудлыг бодлого шийдвэрт хэрхэн тусгах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах  төлөвлөгөө гарган биелэлтийг тооцон ажиллах

Улирал бүр

ТЗАХМ

Байгууллагын архив бичиг хэргийн эрхлэгч нар

18

“Бугатын мэдээ”  хэвлэмэл мэдээллийн хуудсыг гарган иргэдэд мэдээллийг хүргэх

Улирал бүр

ХХМАХМ

Тамгын газрын дарга

19

Багт зохион байгуулах нээлттэй өдөрлөгийн арга хэмжээг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн байдлаар 4, төрийн ухуулгыг 12 удаа зохион байгуулах

Улирал бүр

Тамгын газрын дарга

ТЗАХМ

Багийн Засаг дарга нар

20

“ Мэдээллийн цаг ” – ийн ажлыг тогтмолжуулж , мэдээ тайланг хугацаанд нь чанартай бэлтгэн иргэдэд хүргэх арга хэмжээг авч, иргэдийг оролцуулах

14 охонг тутам

Гэгээрэл хөгжлийн төв

ХХМАХМ

21

“Булганы мэдээ” сониныг айл өрхийн 8-с доошгүй хувиар захиалуулах, сум орон нутгийн ажлын талаар сар бүр 2-с дээш мэдээ нийтлүүлж сурталчилах.

Улирал бүр

Улсын бүртгэгч

Багийн Засаг дарга нар

22

Тамгын газраас зохион байгуулж байгаа ажлыг багийн ухуулагч нараар дамжуулан иргэдэд хүргэх, иргэдийн санал бодлыг үйл ажиллагаандаа тусган ажиллах

Улирал бүр

Тамгын газрын дарга

Багийн Засаг дарга нар

23

Сумын гамшгаас хамгаалах штабын сургалт хий , мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд тодотгол хийж дадлагажуулах

3 сараас

Тамгын газрын дарга

Мэргэжлийн ангийн бүрэлдхүүн

24

Бүх төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын хаяг, зар сурталчилгааг монгол, крилл бичгээр бичих ажлыг зохион байгуулах.

1 улиралд

Тамгын газрын дарга

Байгуллагын дарга эрхлэгч нар

25

Сум орон нутгийн удирдах ажилтнуудад салбарын хуулиар олгосон бүрэн эрхийн хэрэгжилтэнд тавих мэргэжлийн хяналт болон МУ- ын ЗГ-ын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “ Аж ахуй нэгж  байгууллагад дотоод хяналтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”-ын хэрэгжилтийг зохион байгуулах

Улирал бүр

МЭҮТ-ийн дарга

Байгуллагын дарга эрхлэгч нар

26

Засгийн газраас батлан гаргасан 3 хөтөлбөр, аймгийн ИТХ, Засаг даргаас батлан гаргасан 3 дэд хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ , үнэлгээг хийж, тайланг хүргүүлэх.

5,10 сард

Тамгын газрын дарга

ТЗАХМ

27

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайланг байгууллагын цамим хуудас болон мэдээллийн хэрэгслэлээр нийтэд түгээх

6.12 сард

ТЗАХМ

ХХМАХМ

28

Сумын Засаг дарга, Тамгын газрын дарга нарын батлан гаргасан шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хангасан байдал, ЗГ- н 119 дүгээр тогтоолын хэрэгжилт

1.4.7.10 сард

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

ТЗАХМ

29

Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг зохион байгуулах

1 сараас

ТЗАХМ

Тамгын газрын дарга

30

Хуулийн хэрэгжилтийн мэдээг нэгтгэн мэдээлж, хууль тогтоомжид гарсан өөрчлөлт хөдөлгөөнөөр баяжилтыг тухай бүр хийж ажиллах

6.12 сард

ТЗАХМ

Төрийн албан хаагчид

31

Авилгын эсрэг хуулийн хүрээнд гаргах мэдээ, тайланг хугацаанд нь гаргаж хүргүүлэх

6.12 сард

Тамгын газрын дарга

ТЗАХМ

32

Архи  хэтрүүлэн хэрэглэдэг болон архинд донтох өвчнөөр өвдсөн иргэдийн судалгааг гарган тэдэнд зориулсан сэтгэл заслын болон эрүүлжүүлэх эмчилгээний хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулж үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, үр дүнг улирал, хагас, бүтэн жилээр тайлагнах

Жилдээ

ГХТ

ХТ

33

Хорих ял эдлээд суллагдсан, хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэгдсэн, ял хойшлогдсон хүмүүсийг нийгэмшүүлэх талын арга хэмжээг зохион байгуулж, үр дүнг тооцох

Жилдээ

ХТ

Багийн ЗД нар

34

Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг,  малын хулгайн гэмт  хэргээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг тогтмол үр дүнтэй зохион байгуулах.

Жилдээ

БОХУБ

ХТ

35

Албан хэрэг хөтлөлтийг стандартын дагуу бүрэн хөтлөж, хугацаатай бичгийг зохих хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг өгөх

Байнга

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

Төрийн албан хаагчид

36

Байгууллагын гадна , дотор орчныг тохижуулах, мод тарих цэцэгжүүлэх хөдөлгөөнийг өрнүүлэх.

2,3 улиралд

3-р багийн ЗД

Байгаль хамгаалагч

Тамгын газрын дарга

37

Иргэдийн газар өмчлөлийн бүртгэлийн ажлыг сайжруулан бүрэн хамруулж дуусгах, жишиг хорооллыг бий болгох

Жилдээ

ХБ

ГД

Тамгын газрын дарга

38

“ Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг ажил мэргэжлийн чиглэлээр тасралтгүй явуулж иргэдэд хууль сурталчилах, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэн ажиллах.

10/20-ны дотор

Тамгын газрын дарга

ТЗАХМ

39

Суманд бүртгэлтэй авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоонд бүрэн хамруулах

4 сард

ТУБ

Ажлын хэсэг

40

Төв суурин газруудад мод бут тарьж, цэцэрлэгжүүлэх арга хэмжээ авах, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижултын ажлыг дуусгах

5 сараас

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

Тамгын газрын дарга

3-р багийн ЗД

41

Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хааж буй иргэдийг нэгдсэн сургалтанд бүрэн хамруулах

9 сард

Тамгын газрын дарга

Багийн ЗД нар

42

Цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулж, 18-27 насны залуучуудыг бүрэн хамруулах , мөнгөн төлбөрөөр хааж буй иргэдийн төлбөрийг цаг тухайд нь барагдуулах

4 -5 сард

Тамгын газрын дарга

Багийн ЗД нар

43

Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах хүсэлт гаргасан иргэдийн өргөдөл , материалыг бүрдүүлэн аймгийн цэргийн штабт хүргүүлэх.

Жилдээ

Багийн ЗД нар

 

Тамгын газрын дарга

 

44

Сумын хэмжээнд бүх нийтээр хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж, орчны бохирдолыг цэвэрлэх

4,10 сард

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч нар

Багийн ЗД нар

45

Ажил эрхлээгүй иргэд , малчдыг эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалд хамруулах ажлыг багуудад зохион байгуулах.

Жилдээ

НДБ

Багийн ЗД нар

46

“Нэг иргэн-нэг бүртгэл” зарчмын хүрээнд иргэний бүртгэлийн зөрчлийг бүрэн арилгах

Жилдээ

Улсын бүртгэгч

Тамгын газрын дарга

47

Малчин өрхийг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчээр бүртгэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулах.

Жилдээ

Улсын бүртгэгч

МЭҮТ

                   Хоёр : Нийгмийн салбарын ажил үйлчилгээний хүрээнд:

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

Хамтран ажиллах албан тушаалтан

 

1

2015 онд амьжиргааг дээшлүүлэхээр 13  өрх сонгон авч амьжиргааг нь дээшлүүлэх талаар үр дүнтэй бодитой ажил хэрэгжүүлэх

Жилдээ

НХҮМ

АДЗөвлөл

 

2

Нэн ядуу, залуу гэр бүлийг дэмжиж гэржүүлэх, малжуулах төсөл хөтөлбөрт хамруулах ажлыг зохион байгуулах.

Жилдээ

НХҮМ

ХХМАХМ

Багийн ЗД нар

 

3

Нэг баг нэг хоршоо зарчмыг хэрэгжүүлж малчны бүлэг хоршоог шинээр байгуулах

Жилдээ

МЭҮТМ

Багийн ЗД нар

 

4

Мянганы сорилтын сангийн төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд байгуулагдсан малчны бүлгүүдэд эзэмшүүлсэн худаг, бэлчээрийн талбайн ашиглалтанд  хяналт тавих

Жилдээ

МЭҮТ

ГД

Ажлын хэсэг

 

5

“Гэгээрэл төв”-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж сургалтыг тогмол явуулж хамрагдах иргэдийг бүрэн хамруулах

Жилдээ

Гэгээрэл төвийн арга зүйч

Багийн ЗД нар

 

6

Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн бүртгэл мэдээллийг сайжруулж албан секторт шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах.

Жилдээ

ХХМАХМ

Тамгын газрын дарга

 

7

Малчид , албан бус секторт хөдөлмөр эрхлэгчид, ажилгүй иргэд , жижиг аж ахуй эрхлэгчдийг нийгмийн даатгалд хамруулах.

Жилдээ

НДБ

ХХМАХМ

Багийн ЗД нар

 

8

Эрх зүйн хөтчийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх

 

ТЗАХМ

Тамгын газрын дарга

 

9

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхдийн аймгийн чуулганыг зохион байгуулахад идэвхитэй оролцож, иргэдийг хамруулах

Жилдээ

НХҮМ

Гэгээрэл хөгжлийн төв

 

10

“Ажлын байр бий болгох аймгийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэн хэрэгжилтийг тооцон мэдээлэх

Жилдээ

ХХМАХМ

Багийн ЗД нар

 

11

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хэмжээг нэмэгдүүлж, зээлийн хэрэгжилтэнд хяналт шинэжилгээг хийж ажиллах

Жилдээ

ХХМАХМ

Ажлын хэсэг

 

12

Шинээр ажлын байр бий болгосон ажил олгогчийг урамшуулах, 40-өөс дээш насны ажилгүй иргэдийг ажлаар хангасан ажил олгогчыг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Жилдээ

ХХМАХМ

Багийн ЗД нар

 

13

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, үзлэгийг зохион байгуулан, сургалтыг тогтмолжуулж, үйлдвэрлэлийн ослыг бууруулах

Жилдээ

ХХМАХМ

Ажлын хэсэг

 

14

Хөдөлмөр нийгмийн түншлэлийн гурван талт хэлэлцээрийг аймаг суманд хэрэгжүүлж, сум орон нутаг иргэд аж ахуй нэгж байгууллагад сургалт сурталчилгааны ажлыг тогтмолжуулах

Жилдээ

ХХМАХМ

Багийн ЗД нар

 

15

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар хороог аж ахуй нэгж байгууллагад байгуулж, холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх

Жилдээ

ХХМАХМ

Төр хувийн хэвшлийн дарга нар

 

16

Хүүхдийн эрхийг хангах стратеги төлөвлөгөө /2013-2016/-г хэрэгжүүлж аймаг суманд “Хүүхдийн парламент”-ийг зохион байгуулах

Жилдээ

НХҮМ

СБС

 

17

Хүүхэд залуучуудын урлаг спортын бага наадмыг зохион байгуулах

Жилдээ

НХҮМ

СБС

Гэгээрэл хөгжлийн төв

 

18

Хүн амын хөгжил жендэрийн тэгш байдлыг хангах аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Жилдээ

НХҮМ

ЗД-ын орлогч

 

19

Шатар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, Шатрын клубуудын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх

Жилдээ

НХҮМ

Гэгээрэл хөгжлийн төв

 

20

Өсвөр үеийн шатрын шигшээ багийг хичээллүүлэх, шигшээ багийн болон сургагч багш нарыг сургах, бэлтгэх, мэргэшүүлэх

Жилдээ

НХҮМ

Гэгээрэл хөгжлийн төв

 

21

Шатрын шигшээ багийн тамирчдыг улс, бүс, орон нутгийн тэмцээнүүдэд тогтмол оролцуулах

Жилдээ

НХҮМ

Гэгээрэл хөгжлийн төв

 

22

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ердийн цэцэрлэг сургуульд сургах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авч ажиллах

Жилдээ

НХҮМ

СБС

СӨБ

 

23

“ Архигүй Булган” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, архи, архи тамхигүй орчин бүрдүүлсэн сум, байгууллага иргэдийг урамшуулж, “Эрүүл идэвхитэй амьдралын клуб”-ыг сумдад байгууллахыг дэмжинэ.

Жилдээ

НХҮМ

Гэгээрэл хөгжлийн төв

 

Гурав: Дэд бүтцийн салбарын ажил үйлчилгээний хүрээнд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

Хамтран ажиллах албан тушаалтан

1

Сумын төвийн хороодод гудамжны гэрэлтүүлгийг хийж дуусгах

Жилдээ

ХБМ

3-р багийн ЗД

Тамгын газрын дарга

2

Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын цэцэрлэгт ногоон хүрээлэнг тохижуулах

2,3 улиралд

БОХУБ

ХБМ

3

Сумын төвийн усан хангамжинд \ усан сангуудыг зориулалтын барилга төхөөрөмжөөр хангах засварлах

Жилдээ

ХБМ

 

3-р багийн ЗД

4

Байгаль орчны төвийн шинэ барилгыг барих

5-р сард

ХБМ

БОХУБ

5

Нийтийн халуун усны газрыг шинээр барих

Жилдээ

ХБМ

Тамгын газрын дарга

6

Багийн нутаг дэвсгэрт байгаа худагт засвар хийж барилгажуулах , бусад тоног төхөөрөмжөөр хангах

Жилдээ

ХБМ

МЭҮТМ

 

Багийн ЗД нар

7

Нэгдсэн уурын зуух, инжинерийн шугам сүлжээг өргөтгөн зохион байгуулах

Жилдээ

ХБМ

ГД

 

3-р багийн ЗД

8

Өмчлөл болон эзэмшилийн зориулалт бүхий шинэ суурьшлын бүсийг байгуулах

Жилдээ

ХБМ

ГД

 

Тамгын газрын дарга

9

Ханжаргалант багийн төвд цахилгаан татах

Жилдээ

Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн

 

Ажлын хэсэг

              Дөрөв: Төсөв санхүүгийн ажил үйлчилгээний талаар:

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

Хамтран ажиллах албан тушаалтан

1

Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын 2015 оны төсвийг хянаж сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралдаанаар батлуулж , сар улирлын хуваарь гарган хэрэгжүүлэх

Жилдээ

Санхүүгийн албаны дарга

Нягтлан бодогч нар

2

2016-2018 оны төсвийн хэтийн төсөөлөл 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг боловсронгуй тооцоо судалгаатай үнэн зөв төлөвлөх

3 сард

ТСМ

Байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нар

3

Сумын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх аж ахуй нэгж байгууллага , иргэдийг бүртгэлд бүрэн хамруулж тайлан балансыг хугацаанд нь гаргуулах

Улирал бүр

ТСМ

ТУБ

4

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг сар бүр тооцож хэрэгжилтийг зохион байгуулах

Сар бүр

ТСМ

Нягталн бодогч нар

5

Төсвийн төлөвлөгөөний дагуу төсвийн зарцуулалтын хүсэлт баталгаа , мэдээг гаргаж , баталгаажуулж ажиллах.

Сар бүр

ТСМ

Албаны дарга

6

Үндсэн хөрөнгөтэй холбоотой тооцоо судалгааг гаргаж шаардлагатай үед дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх

Жилдээ

ТСМ

Нягтлан бодогч нар

7

Орон нутагт , төсвийн байгууллагын хөрөнгийн тооллогыг нүд үзэн тоолж хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй хөрөнгийг нөхөн бүртгэл хийх

6.12 сард

Ажлын хэсэг

Нягтлан бодогч нар

8

Тамгын газар , багийн ажилчдын цалин хөлсийг сар бүр бодож , нийгмийн даатгал , татварын тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж өгөх.

Сар бүр

Нягтлан бодогч

Албаны дарга

9

Гэрээ түрээс хийсэн иргэдээс төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд сар бүр авч өөрийн орлогыг тогтмол оруулах

Сар бүр

Нягтлан бодогч

Албаны дарга

    Тав: Төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч ажиллах үйл ажиллагааны хүрээнд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

Хамтран ажиллах албан тушаалтан

1

“ Залуусаа сургая- Ахмадаас суралцая ” нэг сарын аяны ажлыг зохион байгуулах.

Жилдээ

НХҮМ

Гэгээрэл хөгжлийн төв

2

Ахмад настаны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг төр, төсвийн байгууллагуудад шалгах

Жилдээ

НХҮМ

Байгууллагын дарга нар

3

Хөдөлмөрийн насны ажил эрхлээгүй иргэдийг богино хугацааны сургалтанд хамруулж , мэргэжил эзэмшүүлэх цаашид төсөл хөтөлбөр хамруулан ажлын байрыг нэмэгдүүлэх

Жилдээ

ХХМХМ

ЗДО

4

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн байдлыг албан байгууллага , аж ахуйн нэгжүүдэд хангаж ажиллах.

Жилдээ

 

ХХМХМ

ЗДО

5

Сумын иргэдээс төр төсвийн байгууллага, албан тушаалтан нарын үйл ажиллагаатай холбоотой  хэрэглэгчийн үнэлгээ судалгааг хийлгэх

Жилдээ

 

Тамгын газрын дарга

 

ТЗАХМ

6

Сумын аюулгүйн нөөц байгалийн хадлан, тэжээл  бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах

8 -9-р сард

МЭҮТ

Багийн Засаг дарга нар

7

Төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийг мэргэжлийн ур чадвар дээшлүүлэх сургалтанд хамруулах

Жилдээ

ХХМХМ

ЗДО

8

Зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдийг эрүүл мэндийн үзлэгт 100% хамруулах ажлыг зохион байгуулах

Жилдээ

ЭМТ

Багийн ЗД нар

9

“Шатар”,”Морин хуур” хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, клуб байгуулах

Жилдээ

НХҮМ

Гэгээрэл хөгжлийн төв

10

Төсвийн байгууллагууд, иргэдийн түлшний  мод бэлтгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгөх

Жилдээ

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч

             Зургаа: Хяналт шалгалтын чиглэлийн ажлын талаар

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцан ажиллах албан тушаалтан

Хамтран ажиллах албан тушаалтан

1

Сумын хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх

Жилдээ

ЗДО

ЗД

2

“ Үдийн цай ” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажлын явцтай танилцах

9 сараас дараа оны 6 сар хүртэл

МЭҮТ-ийн дарга

ЗДО

3

Сумын төвийн айл өрх , албан байгууллагуудын цахилгааны монтажид шалгалт хийж , зөрчлийг засуулах арга хэмжээг авч ажиллах

4 сард

Сумын цахилгаанчин Тамгын газрын дарга

ЗДО

4

Төсөвт байгууллага , ААН –н дотоод хяналт шалгалтын явцыг шалгах

Жилдээ

ЗДО

ЗД

5

Төсөвт байгууллагуудын өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт ашиглалтанд хяналт шалгалт хийж мэдээлэх

5,11 сард

Санхүүгийн алба

ЗД

                  Долоо: Хөдөө аж ахуйн ажил үйлчилгээний хүрээнд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

Хамтран ажиллах албан тушаалтан

1

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулал 00000 мянган толгой малыг хамруулж өвчний гаралтыг бууруулна.

Жилдээ

МЭҮТ

Мал эмнэлэгийн нэгж

2

Ариутгал халдваргүйтгэлийн арга хэмжээнд 000 мянган толгой малыг хамруулж, мал эмнэлэг ариун цэврийн сарын аяныг зохион байгуулна.

Жилдээ

МЭҮТ

 

Мал эмнэлэгийн нэгж

3

Лаборторийн оношлогоо шинжилгээнд 230 мянган мал хамруулна.

Жилдээ

МЭҮТ

Мал эмнэлэгийн нэгж

4

Хамуу хөтөлбөрийн хүрээнд 9.0 мянган толгой малыг угаалганд хамруулна.

Жилдээ

МЭҮТ

Мал эмнэлэгийн нэгж

5

Орон нутагт хэрэгжиж буй малжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллах

Жилдээ

МЭҮТ

Нярав

Тамгын газрын дарга

6

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалт 000 мянган толгой малыг хамруулж өвчний гаралтыг бууруулна.

Жилдээ

МЭҮТ

 

Мал эмнэлэгийн нэгж

7

Хоршоологчдын зөвлөгөөнд хоршоодын төлөөллийг бүрэн оролцуулах

Хоршоологчдод зориулсан төрийн бодлогыг танилцуулж сургалт сурталчилгаа хийх

Жилдээ

МЭҮТМ

Багийн ЗД нар

 

8

Сумынхаа хэмжээнд байгуулагдсан хоршооны судалгааг хийж, шинээр байгуулах ажлыг эрчимжүүлж биржийн үйл ажиллагаатай уялдуулах

Жилдээ

МЭҮТМ

Багийн ЗД нар

9

Эрүүл хүнс”, “Алтан намар”, “Цагаан сар” зэрэг үзэсгэлэн худалдааг сумын хэмжээнд зохион байгуулах

4.9 сард

МЭҮТ

ХХМХМ

Багийн ЗД нар

10

Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын төлөвлөгөө боловсруулж ИТХ-аар батлуулж хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авч ажиллах

6 сард

 

МЭҮТ

 

ЗДО

11

Ариутгал халдваргүйтгэлийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, ариун цэврийн сарын аяныг зохион байгуулах

4-11 сарын хугацаанд

 

МЭҮТ-ын дарга

Мал эмнэлэгийн нэгж

12

Улсын байцаагчийн үйлдсэн эрхийн актуудыг нэгдсэн дугаар олгож , тамгын газрын бичиг хэрэгт өгөгдсөн зааврын дагуу бүртгэл журнал хөтлөх

Жилдээ

МЭҮТ-ын дарга

 

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

13

Ажил эрхлээгүй иргэдийг туслах аж ахуйн сургалтанд  хамруулах

Жилдээ

ХХМХМ

Багийн ЗД нар

14

“ Чацаргана ” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэн иргэдийг нэгдсэн сургалтанд бүрэн хамруулах

Жилдээ

МЭҮТМ

ГД

Багийн ЗД нар

 

Найм: Байгаль орчин, газрын харилцааны салбарын хүрээнд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

Хамтран ажиллах албан тушаалтан

1

Бэлчээрийн олон наст ургамалын үрийг атаршиж өнжөөсөн талхлагдсан тайлбайд тариалж, бэлчээрийн нөөцийг нэмэгдүүлэх

Жилдээ

БОХУБ

МЭҮТМ

Багийн ЗД нар

ГД

2

Хөдөөгийн усан хангамжийг сайжруулж, усан сан цөөрөм барих, худаг гаргах замаар жил бүр 0000 мян га бэлчээр усжуулах

Жилдээ

МЭҮТМ

ГД

ХБМ

3

Сум дундын отрын бүс нутгийг тогтоож, хашиж хамгаалах тэмдэгжүүлэх

Жилдээ

МЭҮТМ

ГД

ЗД

4

Төв суурин газрын болон хөрсний элэгдэл, эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх

Жилдээ

БОХУБ

ГД

Багийн ЗД нар

5

Цөлжилтийн эсрэг ойн зурвасыг жил бүр 20-оос доошгүй га газарт байгуулах

Жилдээ

БОХУБ

ГД

Багийн ЗД нар

6

Төв суурин газрыг цэцэрлэгжүүлж, ногоон байгууламжийн хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлэх

Жилдээ

БОХУБ

ГД

ХБМ

7

Газар тариалан эрхэлдэг хадлангийн нөөц талбай ихтэй болон халдвартын голомт бүхий газруудыг 1:50000, 1:100000-ны масштабтай байр зүйн зургаар хангах

Жилдээ

ГД

МЭҮТ-ын дарга

8

Бугат суманд нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх

Жилдээ

БОХУБ

ХБМ

9

2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

Жилдээ

ГД

ХБМ

Багийн ЗД нар

10

 

Иргэдийн гэр бүлийн зориулалтаар газар өмчилж авах талаар гаргасан хүсэлтийг тухай бүрт нь шуурхай барагдуулах арга хэмжээ авч ажиллах.

Жилдээ

ГД

Багийн ЗД нар

11

Нийтийн хог цэвэрлэгээ хийж, хогийн цэгийг түрж булшлах ажлыг зохион байгуулах

Улиарал бүр

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч нар

ЗДО

12

“ Байгаль орчин – Эрүүл мэнд ” сарын ажлыг зохион байгуулах

5 сард

БОХУБ

ЗДО

13

Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах

Жилдээ

БОХУБ

Байгаль хамгаалагч нар

ХБМ

Багийн Засаг дарга

14

20-40 өрхийн жишиг хороололыг шинээр үүсгэн байгуулах

Жилдээ

ХБМ

Байгийн ЗД нар