You are here

ЗДТГазрын танилцуулга

БУГАТ СУМЫН АЛСЫН ХАРАА

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ ШИНЭЧЛЭЛТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, МЭДЛЭГ ЧАДВАРТ СУУРИЛСАН МЭРГЭШСЭН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОХ

 

 

 

БУГАТ СУМЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 
 

 

ОРОН НУТГИЙН ЭРХ АШИГ СОНИРХЛЫГ ЭРХЭМЛЭН ДЭЭДЭЛЖ, ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД АЖИЛЛАХ НЬ МАНАЙ ТАМГЫН ГАЗРЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО МӨН.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

СУМЫНХАА ИРГЭДИЙГ ОРОН НУТАГТАА АЖИЛЛАЖ, АМЬДРАХ ТААТАЙ ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЭХ, СУМЫНХАА ХӨГЖЛИЙГ ТОГТВОРТОЙ АХИУЛАХ

 

Стратегийн зорилт 1

Сумынхаа эдийн засаг нийгмийн чадавхийг дээшлүүлхэд чиглэсэн оновчтой бодлого зохицуулалтыг баримтлан ажиллана

Стратегийн зорилт 2

Захиргааны байгууллага иргэдэд үзүүлж буй захиргааны үйлчилгээний чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх

Стратегийн зорилт 3

Ажилтнуудын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх замаар байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах