You are here

2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлт

Зорилго: Боловсролын хүртээмж чанар үр ашгийг дээшлүүлэх хүүхэд хөгжих төлөвших эрүүл аюулгүй ээлтэй орчин бий болгоход чиглэнэ.

  2016 -2017 оны хичээлийн жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг  15  дахь төгсөлтийн хамт олонтой хамтран зохион байгуулж төгсөлтийн хамт олноос  төрөлх сургуульдаа 42 инчийн LSD телевизор 2 ширхгийг хандивлаж, ахмад багш ажилчдад гарын бэлэг гардууллаа. 

Суралцагчдын хамрагдалтын хувь: 2016 - 2017 оны хичээлийн жилд нийт 152 суралцагчдаас дунд ангид   54  бага ангид  98 суралцагчид хамрагдсан. Үүнээс дотуур байранд малчдын 33 суралцагчид хамрагдан суралцаж байна. Өмнөх оны хичээлийн жилээс   18.75 хувиар өссөн дүнтэй байна.