You are here

Нэгдсэн халаалтанд холбогдоно.

Сумын нэгдсэн халаалтын ажил гэрээний дагуу явагдаж 09 дүгээр сарын 15 –нд ашиглалтанд өгөхөөр Долоон бар ХХК-ны ажилчид ажиллаж байна. Нэгдсэн халаалт орсноор СБС,ЭМТ, Соёлын  төв, дотуур байр халаалтанд холбогдоно.