You are here

Малчид, төлчдөд зориулсан хандив үзүүлэв.

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын  1 дүгээр цэцэрлэг, 17 дугаар  цэцэрлэг,15 дугаар сургуулийн багш, ажилчид, хүүхдүүдийн хандив 15 нэр төрлийн 602 ширхэг  бараа,эд материалын 500.0 мянган төгрөгний хандив үзүүлэв.

Хөрш зэргэлдээ сумын иргэдийн чин сэтгэлийн халуун тусламжийг тус сумын 3 багийн малчид,төлчидөд зориулсан хандивыг  малчдын тоог харгалзан хуваариллаа.

            Баянтөгөл багт-257 ширхэг бараа,эд зүйлс,Ханжаргалант багт-265 ширхэг бараа, эд зүйлс,Найрамдал багт -80 ширхэг бараа,эд зүйлсийг хуваариалан багийн засаг дарга нар малчид, төлчиддөө хүргэж өглөө.