You are here

Замын уулзваруудыг тэмдэгжүүллээ.

Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн сангаас 350,000 мянган төгрөг гарган 7 ширхэг тэмдэгийг хийлгүүлсэн.  Цагдаагийн алба нь бүтээлч ажлын хүрээнд Орхон аймаг, Булган аймаг  болон сумдууд руу явдаг салаа замын уулзваруудыг тэмдэгжүүлэх ажлыг зохион байгууллаа.