You are here

мал үржлийн тасаг

МАЛ ЭМНЭЛЭГ ҮРЖЛИЙН ТАСАГ

  1. Мал сүргийг ээмэгжүүлэх бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулан 2013 оны үлдэгдэл ээмэг 2000 үхэр 300 бог ээмэглэхээс Мал эмнэлэг үржлийн нэгж 2015 оны 2-р улиралд 1072 үхэрийг ээмэгжүүлээд байна.Малын бүртгэл мэдээллийн санд 800 толгой мал бүртгээд байна.
  2. 2015 оны 08 сарын 14-нд аймгийн ҮХААГ –ын газар тарианлангийн хэлтсийн дарга Б.Энхбаяр суманд тариалалт хийсэн ААН-ийн ургац тогтоож урьдчилсан байдлаар ургац 20 цн байна.
  3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 221, 368  дугаар тогтоолуудын дагуу хонь, тэмээний ноос бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт 114 гишүүн малчин, мал бүхий этгээдийн 23 тн 779 кг ноос тушаасан байна.