You are here

Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр

Файлаар татаж авах хувилбар

Бугат сумын ИТХ-ûí  VI дахь удаагийн

. . . . хуралдааны . . . . . тогтоолын хавсралт

 

БУЛГАН АЙМГИЙН БУГАТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНЫ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                    НЭГ.  АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ БУГАТЧУУД

                  “ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ”-ийг дэмжиж, бизнест ээлтэй орчныг бүрдүүлэн эдийн засгийг солонгоруулж олон тулгуурт өөрийгөө тэтгэх чадвар бүхий эдийн засгийн тогтвортой салбаруудыг хөгжүүлж, дэд бүтцийн хөгжлийг түргэтгэн, хөдөлмөрийн зах зээлийг хангаж төр, ТББ, хувийн хэвшлийн түншлэлийг нэмэгдүүлнэ.

 1. Орон нутгийн хүн амын үндсэн хэрэгцээг хангахуйц, өөрийгөө тэтгэх чадвар бүхий эдийн засгийг бүрдүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

 1.  

Бугат сумын эдийн засаг, нийгмийг 2016 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулан үе шаттайгаар хэрэгжүүлж ажиллах.

2013-2016

СЗД,

СЗДТГ

 1.  

Эдийн засгийн хөгжлийн 2013-2016 оны үндсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлж, сумын нэг хүнд ноогдох ДНБ-ний хэмжээг нэмэгдүүлэх.

2013-2016

СЗДТГ

Хүрэх үр дүн: Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг өсгөснөөр, сумын хэмжээгээр хүн амын амьжиргааны түвшин дээшилнэ.

Хөдөө аж ахуйн салбарт:

Хºäºº àæ àõóéн ñàëáàðûí бүтээгдэхүүний өрсөлдөх ÷àäàâõèéã íýìýãä¿¿ëж, иргэдийг ýêîëîãèéí öýâýð ýð¿¿ë õ¿íñээр хангана.

 1. Ãàçàð òàðèàëàíãèéí ¿éëäâýðëýëд дэвшилтэт шинэ техник технологийг нэвтрүүлж, óñàëãààòàé талбайг нэмэгдүүлэн, ýðãýëòèéí òàëáàéн ашиглалтыг сайжруулах замаар òîãòâîðòîé àæëûí áàéðуудыг áèé áîëãîно.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

 1.  

Усалгаатай тариалан эрхлэх талбайн судалгааг шинэчлэн гаргаж, услалтын системийн ашиглалтыг шинэчлэн сайжруулж, Сэлэнгэ голын сав нутгаар усалгаатай тариалан эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

2013-2016

СЗДТГ,

МЭҮТ

 1.  

Чацаргана хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, иргэдийг суулгац тариалах хөтөлбөрт хамруулахад дэмжлэг үзүүлэх замаар тариалалтыг 40-өөс доошгүй га-д тариалах

2013-2016

СЗДТГ,

МЭҮТ

 1.  

Өрхийн тариалан эрхлэгчдийг дэмжиж, хүнсний ногооны тариалалт, арчилгаа, хураалтын ажлыг механикжуулах замаар нэгжийн ургацыг  нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллах

2013-2016

СЗДТГ,

МЭҮТ

 1.  

Тэжээлийн ургамлын тариалалтыг жил бүр нэмэгдүүлж, малын тэжээлийн дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах

2013-2016

СЗДТГ,

МЭҮТ

            Хүрэх үр дүн: Аж ахуйн нэгж, иргэдийн эзэмшилд байгаа эргэлтийн талбайг 100 хувь ашиглаж, нэгжийн ургацын хэмжээг нэмэгдүүлэн, дотоодын хэрэгцээг ãóðèë, òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî, тэжээлийн ургамлаар 100 õóâü, жимс жимсгэнээр 20 хувь хангана.

 1. Ìàë үржлийн ажил үйлчилгээг сайжруулж, төв суурингийн ойролцоо эрчимжсэн аж ахуйнуудыг байгуулж, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах замаар малын тоон өсөлтийг тогтворжуулж, салбарын ¿éëäâýðëýëèéã íýìýãä¿¿ëíý.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

  Хугацаа

Хариуцах эзэн

 1.  

Сэлэнгэ үүлдрийн үхрийг Герефорд үүлдрээр цус сэлбэх селекцийн ажлыг зохоин байгуулах

2013-2016

СЗДТГ,

МЭҮТ

 1.  

Амйгийн төв, суурин газрын ойролцоо с¿¿, ìàõíû ÷èãëýëèéí ôåðìерèéí àæ àõóéí òîîã íýìýãä¿¿ëæ, òåõíîëîãèéí äàãóó ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõàä äýìæëýã ¿ç¿¿ëэх.

2013-2016

СЗДТГ,

МЭҮТ

 1.  

Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийг эрчимжүүлж, МЭҮТ –ийг шаардлагатай техник тоног төхөөрмжөөр хангаж, мэргэжилтнүүдийг сургалтанд хамруулж, үүрэг хариуцлагыг сайжруулах

2013-2016

СЗДТГ,

МЭҮТ

 1.  

Сóìûí ò¿âøèíä öàã хүндэрсэн үед àøèãëàõ ºâñ òýæýýëèéí íººö á¿ðä¿¿лж, нөөцийн агуулахтай болох

2013-2016

СЗДТГ,

МЭҮТ

 1.  

Орон нутагт малчдын хэрэгцээнд суурилсан малын тэжээл үйлдвэрлэх цех байгуулах

2013-2016

СЗДТГ,

МЭҮТ

 1.  

Хадлангийн талбайг эзэмшүүлэх, бэлчээрийг хашиж, хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэх, шинээр бэлчээрийг хашиж, хамгаалах

2013-2016

СЗДТГ,

МЭҮТ

Хүрэх үр дүн: Өндөр ашиг шимтэй малын нийт сүрэгт эзлэх тоо хэмжээ 15 хувьд хүрч, нэг малаас авах ашиг шимийн үзүүлэлт 10 хувь нэмэгдэнэ.

 1. Ìàë эмнэлгийн үйл ажиллагааг òåõíîëîãèò õóãàöààíä íü ÷àíàðòàé õèéæ, õàëäâàðт өвчнийг тандан, шуурхай оношилж, ïàðàçèтòах ºâ÷íèé ãàðàëòûã бууруулах, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýíä õàìðóóëах ажлыг зохион байгуулж, ìàëыã ýð¿¿ëæ¿¿ëíý.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

Õàëäâàðò ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã òåхíîëîãèò õóãàöààíä íü ÷àíàðòàé ã¿éöýòãýх

2013-2016

МЭҮТ,

Хувийн мал эмнэлэгүүд

2

 • àë, àìüòíû õàëäâàðò, ïàðàçèòòàõ, õàëäâàðã¿é ºâ÷íèé îíîø òîãòîîõ, òàíäàõ, зарим халдварт өвчнөөс ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ, õàëäâàðëàëòûí õóâèéã áóóðóóëàõ арга хэмжээг зохион байгуулах

2013-2016

МЭҮТ,

Хувийн мал эмнэлэгүүд

3

Ìàë ñ¿ðãèéã õàìóó ºâ÷íººñ ýð¿¿ëæ¿¿ëж, ìàëààñ õ¿íä õàëäâàðëàäàã өвчний гаралтыг бууруулах, íýã ìàëààñ àâàõ àøèã øèìèéã íýìýãä¿¿ëэх

2013-2016

МЭҮТ,

Хувийн мал эмнэлэгүүд

4

Ìàë ñ¿ðãèéã áðóöåëë¸ç ºâ÷íººñ ýð¿¿ëæ¿¿ëэх арга хэмжээг зохион байгуулж, õ¿í àìûã óã ºâ÷íөөс õàìãààëах

2013-2016

МЭҮТ,

Хувийн мал эмнэлэгүүд

              Хүрэх үр дүн: Малын халдварт өвчний гаралтыг 5 хувь, паразиттах өвчний гаралтыг 3 хувь бууруулна.

 

 1. Хîðøîî, íºõºðëºë, ìàë÷äûí á¿ëэгт тулгуурлан хөдөө аж ахуйн түүхий эд бэлтгэх, бүтээгдэхүүнд анхан шатны тордолт, ангилалт хийх, борлуулах сүлжээ бүхий Хөдөө аж ахуйн биржийг суманд бий болгоно.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

Багуудад ХАА-н болон малын гаралтай бараа, түүхий эдийг бэлтгэн нийлүүлэх цэгүүдийг бий болгож, аймаг, улсын жишиг загвар хоршоо байгуулахыг бодлогоор дэмжиж ажиллах

2013-2016

СЗДТГ,

МЭҮТ,

Хоршоолсон иргэд

 1.  

Тариаланчид, өрхийн аж ахуй эрхлэгчдэд зориулсан байгалийн гаралтай цэвэр түүхий эд, бүтээгдэхүүн тариалах, үйлдвэрлэх нөхцөл, орчныг судалж, тэдний үйл ажиллагааг дэмжих

 1.  

СЗДТГ,

МЭҮТ

Хүрэх үр дүн: Хоршоо хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр хангагдана.

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний салбарт:

Орон нутгийн түүхий эд, нөөцөд түшиглэсэн дэвшилтэт технологи бүхий нэмүү өртөг шингээсэн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг түлхүү хөгжүүлж, бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг  дээшлүүлэх, худалдааны салбарын өсөлтийг дэмжиж, ажлын байрыг бий болгоно.

 1. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэлтийг хөрөнгө санхүү, зээлийн бодлогоор дэмжинэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

”Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих сан”-д 50.0 сая төгрөгөөс доошгүй хөрөнгийн эх үүсвэр бүрдүүлэх, сангийн дүрэм журмыг шинэчлэн боловсруулж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх

2013-2014

СЗДТГ

2

“Сумын хөгжлийн сан”-гийн эх үүсвэрийг 150.0 сая төгрөгөөс доошгүй эх үүсвэртэй болгох, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, нээлттэй, ил тод байдлыг хангаж ажиллах

2013-2016

СЗДТГ

Хүрэх үр дүн: Хөнгөлттэй зээлд хамрагдсан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн тоо өсч, шинээр жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ бий болж, иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдэнэ.  

7.            Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний салбарыг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, шударга өрсөлдөөнийг бий болгож, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

Суманд ахуйн үйлчилгээний төв байгуулж, ажлын байр шинээр бий болгох, хөдөлмөр эрхлэгчдийг өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх боломжийг дэмжиж ажиллах

2013-2016

СЗДТГ

2

Орон нутгийн байгалийн баялгийн нөөцөд түшиглэсэн барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ажлыг бодлогоор дэмжих, хүрмэн чулуун болон даацын блок, тоосгоны үйлдвэрлэл эрхлэх сумын иргэдийг дэмжиж ажиллах

2013-2016

СЗДТГ

3

Ойг цэвэрлэж шахмал түлш, барилгын материалын түүхий эд бэлтгэх, модон эдлэлийн үйлдвэрлэл эрхлэх орон нутгийн иргэдийн санал санаачилгыг дэмжиж ажиллах

2014-2016

СЗДТГ

4

Суманд ноос, ноолуур, арьс шир бусад малын гаралтай бараа, түүхий эдүүдэд анхан шатны тордолт, боловсруулалт хийх жижиг, дунд үйлдвэр байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

2013-2016

СЗДТГ

Хүрэх үр дүн: Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний газрууд төрөлжин хөгжиж үйлчилгээний орчин нөхцөл сайжирна.

 1. Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүний хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

Малчдын хэрэгцээ, эрэлтэд нийцсэн, цэвэр байгалийн гаралтай малын тэжээл үйлдвэрлэх, үлдвэрлэл эрхлэх нутгийн иргэдийн санал санаачилгыг бодлогоор дэмжиж ажиллах

2014-2016

СЗДТГ

2

Суманд сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах, цагаан идээ бэлтгэх жижиг, дунд оврын цех, үйлдвэр байгуулах нутгийн иргэдийн санал санаачилгыг дэмжиж ажиллах

2013-2016

СЗДТГ

3

Хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ боловсруулах жижиг, дунд оврын цех, үйлдвэр байгуулах нутгийн иргэдийн санал санаачилгыг дэмжиж ажиллах

2013-2016

СЗДТГ

Хүрэх үр дүн: Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан бүтээгдэхүүний хангамж нэмэгдэж, хүнсний баталгаат байдал сайжирна.

9.            Аж ахуйн нэгжийг зах зээлийн хэрэглээгээр дэмжих, борлуулалт ашиг орлогыг   нэмэгдүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

Орон нутгийн үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан таниулах, харилцан туршлага солилцуулах, үзэсгэлэн худалдаа, өдөрлөгийг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулах

2013-2016

СЗДТГ,

МЭҮТ

2

Аймаг, бүс, улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй үзэсгэлэн худалдаа, бусад бизнес эрхлэлтийг дэмжсэн арга хэмжээнд хувийн хэвшлийг татан оролцуулах

2013-2016

СЗДТГ,

МЭҮТ

Хүрэх үр дүн: Иргэдэд үндэсний болон орон нутгийн үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх сэтгэл зүй төлөвшиж, аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлсэн байна.

Аялал жуулчлалын салбарт:

Аялал жуулчлалын салбарыг эдийн засгийн биеэ даасан тэргүүлэх салбарын нэг болгон хөгжүүлнэ.

11.  Байгалийн үзэсгэлэнт болон түүх, соёлын дурсгалт газар, дэд бүтэц зэрэг давуу талаа түшиглэн, аялал жуулчлалыг эрчимтэй хөгжүүлэх арга замыг судлан тогтоож, жуулчдын сонирхол, хэрэгцээг хангахуйц үйл ажиллагааг нэвтрүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Суманд жуулчдын сонирхлыг татах, малчдын ахуй амьдрал, уламжлалт мэдлэг, соёл иргэншилтэй танилцах зэрэг эвент арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, аялал жуулчлалын брэнд үйлчилгээг бий болгох

 1.  

СЗДТГ

 1.  

Байгалийн адал явдалт болон спорт аялал жуулчлалыг дэмжиж, төрөлжүүлэн хөгжүүлэх

 1.  

СЗДТГ

 1.  

Аялал жуулчлал, музейн үзмэрүүдээр каталоги, танилцуулга гаргаж, вэб хуудсаар дамжуулан мэдээлэл, сурталчилгаа хийх.

 1.  

СЗДТГ

Хүрэх үр дүн:  Орон нутагт ирэх жуулчдын тоо нэмэгдэж, ногоон эдийн засгийн хөгжилд бодитой ахиц гарна.

 

Дэд бүтцийн салбарт:

Хот байгуулалт, дэд бүтцийн салбарын хөгжлийг эрчимжүүлж, эрүүл аюулгүй тав тухтай амьдрах орчинг бүрдүүлэхэд чиглэгдэнэ

 1. Аймаг болон орон нутгийн чанартай авто замын сүлжээг сайжруулж, сумын нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулна.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Сумын төв суурины шаардлагатай газруудад иж бүрэн гэрэлтүүлэг тавих, явган хүний зам барих, сумын төвийг цэцэрлэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

СЗДТГ

2

Сумын төвийн авто замыг хатуу хучилттай шороон зам болгох ажлыг чанар, стандартын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх

2014-2016

СЗДТГ

3

Аймаг, орон нутаг хоорондын чиглэлүүдийн нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулж, иргэдэд хөнгөн шуурхай чирэгдэлгүй үйлчлэх ажлыг зохион байгуулах  

2013-2016

СЗДТГ

Хүрэх үр дүн: Аймгийн авто замын урт нэмэгдэж, авто зам, замын байгууламжийн нөхцөл, нийтийн тээврийн үйлчилгээ сайжирч, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал дээшилнэ.

 1. “Сумын төвийн шинэчлэл” хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Сумын төвийн 2013 – 2020 оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, эх загварыг хийж гүйцэтгэх, “Сумын төвийн шинэчлэл” дэд хөтөлбөр боловсруулах, бусад төсөл хөтөлбөрт хамрагдах, нутгийн зөвлөлийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллах

2014-2016

СЗД

Хүрэх үр дүн: Иргэдийн ая, тухтай амьдрах орчин, нөхцөл сайжирна.

12.          Орон нутгийн болон сумын төвийн  хот байгуулалтын төлөвлөлтийг иргэдийн оролцоотой хийж, х¿í àìûí ºñºëò, õýðýãöýýòýé óÿëäóóëàí, орон сууцны шинэ хороолол барих, түүнтэй холбоотой дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

“Залуус хороолол” òºñºë боловсруулж, сумын төвд áàðèгдаõ îðîí ñóóöíû öîãöîëáîð õîðîîëëûí ажлыг эхлүүлэх

2014-2016

ЗД

2

Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуудлан, ахмад үе, хүүхэд залуусын чөлөөт цаг, амралтаа зөв боловсон өнгөрүүлэх “Хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэн” –г шинэчлэн байгуулах

2013-2016

ЗД

3

Нарийн мэргэжлийн багш, мэргэшсэн чадварлаг залуу боловсон хүчнийг тогтвор суурьшилтай ажиллах, амьдрах нөхцөл бололцоогоор хангах, тэднийг орон сууцжуулах ажлыг бодлогоор дэмжиж ажиллах

2013-2016

ЗД

4

Шèíýýð òºëºâëºñºí íèéòèéí áîëîí àìèíû îðîí ñóóö á¿õèé öîãöîëáîð õîðîîëëуудûí èíæåíåðèéí áàéãóóëàìæ, äýä á¿òöèéí õàíãàìæèéã ¿å øàòòàéгаар øèéäâýðëýх

2014-2016

ЗД

5

Îðîí ñóóö áàðèõàä õóâèéí хэвшлүүдийн õºðºí㺠îðóóëàëòûã бодлогоор дэмжих

2013-2016

ЗД

6

Шинээр барих болон засвар хийж байгаа барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтэц бүхий ээлтэй орчинг бий болгох

2013-2016

ЗД

Хүрэх үр дүн:  Амины болон нийтийн орон сууцны шинэ хорооллыг байгуулж, орон сууцны хангамж, нөхцөл  сайжирна.

 1. Инженерийн шугам сүлжээний системийг өргөтгөж, дулаан, цахилгааны найдвартай эх үүсвэрүүдийг шинээр бий болгоно.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

Дулааны эрчим хүчний системийг өргөтгөнө.

1

Сумын òºâèéí албан байгууллагуудын äóëààí õàíãàìæèéã ñàéæðóóëæ, үйл ажиллагааны зардалд хэмнэлт гаргах асуудлыг бодлогоор дэмжих

2013-2016

 

СЗДТГ

2

Бугат суманд нэгдсэн халаалтын систем барих  ажлын төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулж, холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч ажиллах, нэгдсэн халаалтын систем барих  ажлыг эхлүүлэх

2014-2016

СЗДТГ

3

Нэгдсэн халаалтын системд шилжихтэй холбогдуулан  халаалтын 4 зуухны шугам сүлжээнд өөрчлөлт хийх ажлыг цогцоор нь шийдвэрлэх

2015-2016

СЗДТГ

Цахилгаан  эрчим хүчний системийг өргөтгөнө.

1

Хан Жаргалант багийн төвийг аймгийн төвийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамтай холбох, дэд станц барих ажлыг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч эхлүүлэх, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх

2013-2016

СЗДТГ

2

Шинээр баригдах цогцолбор хороолол, Хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэн, гудамж талбайг цахилгааны найдвартай эх үүсвэрээр хангах ажлыг зохион байгуулах

2014-2016

СЗДТГ

3

Сумын төвийн цахилгаан эрчим хүчний асуудлыг байгалийн сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах талаар бодлого, төлөвлөгөө, хийгдэх ажлын төсвийг боловсруулж, холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч ажиллах

2015-2016

СЗДТГ

Хүрэх үр дүн: Инженерийн шугам сүлжээний хүчин чадал  хангамж сайжирч, найдвартай  ажиллагааны түвшин дээшилнэ.

 1. Орон нутагт мэдээлэл холбооны үндсэн сүлжээг өргөтгөж шинэ техник технологи нэвтрүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Өндөр хурдны сүлжээнд холбогдсон бүх сумын ЗДТГ, эмнэлэг, сургуулиудад шилэн кабель татаж интернетэд холбох аймгийн бодлогыг дэмжиж ажиллах

2013-2016

СЗДТГ

2

Сумын ЗДТГ “Цахим хурал” –ын иж бүрэн төхөөрөмжтэй болж, “On-line” сургалт явуулах боломжийг бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах

2013-2016

СЗДТГ

3

Орон нутагт өндөр хурдны сүлжээгээр телевизийн сигнал дамжуулах, шинэ дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлэх боломж бүрдүүлэхэд холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах, үр дүнд хүрэх

2013-2016

СЗДТГ

Хүрэх үр дүн: Холбоо мэдээллийн сүлжээний чанар хүртээмж дээшилнэ. 

 

Нийгмийн халамж, хамгааллын салбарт:

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин ажил идэвхитэй хайж байгаа хөдөлмөрийн насны иргэнээ ажлын байраар хангана.

 1. “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих аймгийн хөтөлбөр” –ийг хэрэгжүүлж,  нийт 45 -аас доошгүй ажлын байрыг бий болгож, мэргэжилгүй 25 -аас доошгүй иргэдийг сургалтанд хамруулан тэдгээрийн 60-аас доошгүй хувийг  ажлын байраар хангана.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

“Ажлын байр бий болгох аймгийн хөтөлбөр” –ийн хүрээнд сумын дэд хөтөлбөр боловсруулж, холбогдох байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллах

2013-2016

СЗДТГ

2

Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран ажиллах гэрээ хэлэлцээр байгуулж, тэндээс орж ирэх төсөл, хөтөлбөрийн арга хэмжээнд малчид, иргэдийг хамруулах ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

СЗДТГ

3

Өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх,  ажлын байр бий болгох, ЖДҮ-ийг дэмжих чиглэлийн “Хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн бүлэг давамгайлсан бэлчээрийн менежментийн удирдлагын хөгжлийн төсөл“ –ийг хэрэгжүүлэх аймгийн бодлого, үйл ажиллагаатай сумын бодлого, үйл ажиллагааг уялдуулах

2013-2015

СЗДТГ

Хүрэх үр дүн:  Ажилгүйдлын түвшин  өмнөх 4 жилээс буурсан байна.

 1. “Хөдөлмөрийн бирж” байгуулж, “Хөдөлмөрийн нэг цэгийн үйлчилгээ”-г бий болгоно.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Аймгийн Хөдөлмөр зуулчлалын онлайн сүлжээнд холбогдож, хөдөлмөр зуучлалын нэг  цэгийн үйлчилгээг суманд бий болгох ажлыг дэмжиж, иргэдийг хамруулах

2013-2016

СЗДТГ

2

Аймгийн "Хөдөлмөрийн яармаг" -ийг  зохион байгуулахад идэвхитэй оролцох, мэдээллийг иргэдэд хурдан шуурхай хүргэх ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

СЗДТГ

3

Шинээр ажлын байр бий болгосон ажил олгогчийг урамшуулах,  40-өөс дээш насны ажилгүй иргэдийг ажлаар хангасан ажил олгогчийг дэмжих

2013-2016

СЗДТГ

Хүрэх үр дүн: Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байртай холбоотой мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ бий болно.

 1. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлттэй уялдуулан элсэгчдийг ажил олгогчийн захиалгаар МСҮТ-д элсүүлж, төгсөгчдийн 70,0-аас доошгүй хувийг ажлын байраар хангана.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

МСҮТ –ийн элсэлтэнд анхаарч, төгсөгчдийг орон нутагт ажлын байраар хангах, ХАА-н мэргэжилтэй ажилчдыг бэлтгэх асуудлыг бодлогын түвшинд авч хэрэгжүүлэх, нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх

2013-2016

СЗДТГ

Хүрэх үр дүн: МСҮТ-ийн төгсөгчдийн 70,0-аас доошгүй хувийг ажлын байраар хангасан байна.

 1. Нийгмийн түншлэлийн гурван талт хэлэлцээр, “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөрийг боловсруулан, аюулгүй байдал эрүүл ахуйн үзлэгийг зохион байгуулж, сургалтыг тогтмолжуулах, үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллах

2013-2016

СЗДТГ

2

Хөдөлмөр нийгмийн түншлэлийн гурван талт хэлэлцээрийг суманд хэрэгжүүлж, сум орон нутаг, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад сургалт сурталчилгааны ажлыг тогтмолжуулах

2013-2016

СЗДТГ

3

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар хороог аж ахуйн нэгж байгууллагад тогтмол ажиллуулж, холбогдох хууль  тогтоомжийн хэрэгжилтэнд орон нутгийн болон дотоодын хяналтыг идэвхитэй ажиллуулах

2013-2016

СЗДТГ

Хүрэх үр дүн: Нийгмийн түншлэлийн 3 талт гэрээний төлөвлөгөөний биелэлт 90,0-ээс дээш хувьд хүрнэ.  Үйлдвэрлэлийн осол буурсан байна.

Зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн   нийгмийн  халамжийн бодлогыг  хэрэгжүүлнэ.

 1. Нийгмийн халамж, даатгалын үйлчилгээг өргөжүүлж, өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа хийж, орон нутагт өрхийн амьжиргааг дээшлүүлнэ

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Нийгмийн даатгал төлөгч ажил олгогчдыг нэмэгдүүлж, сайн дурын даатгалд хамруулах ажлыг өргөжүүлж, хуулийн хүрээнд даатгалын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах

2013-2016

СЗДТГ,

Даатгалын мэргэжилтэн

2

“Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа”-г шинэчлэн хийж, ядуурлын түвшинг тогтоох

2013-2016

СЗДТГ,

Даатгалын мэргэжилтэн

3

Жил бүр амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн амьжиргааг дэмжиж, “Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө” –г хэрэгжүүлэн ядуурлыг бууруулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах аймгийн бодлого, үйл ажиллагааг дэмжиж, хамтран ажиллах

2013-2016

СЗДТГ,

Даатгалын мэргэжилтэн

4

Цөөн тооны малтай болон огт малгүй иргэдийг “Малжуулах хөтөлбөр” –т хамруулах ажлыг зөв зохион байгуулж, иргэд малчдад хүрсэн ажил болгоход анхаарч ажиллах

2013-2016

СЗДТГ

БЗД нар

5

Нийгмийн халамж, даатгалын үйлчилгээг онлайн сүлжээнд оруулж, сумын мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох

2013-2016

СЗДТГ,

Даатгалын мэргэжилтэн

6

Сумын ЗДТГ –аас аймгийн НДХ –тэй хамтран ажиллах гэрээ хэлэлцээр байгуулж, дотоодын хяналт шалгалт, үнэлгээ шинжилгээг хамтран зохион байгуулах

2013-2016

СЗДТГ,

НДХ

7

1990-2000 онд ажил хөдөлмөр эрхлээгүй, НДШ нь төлөгдөөгүй иргэдийн ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох ажлыг хуулийн хүрээнд зохион байгуулж хугацаанд нь бүрэн хамруулах

2013-2014

СЗДТГ,

Даатгалын мэргэжилтэн

Хүрэх үр дүн: Амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн нийт өрхөд эзлэх хувь буурна.

 1. Ахмадаа халамжилж, хүүхэд, эмэгтэйчүүд, залуучууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн  хөгжлийг хангаж, “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” –ийг хөгжүүлж,  жендерийн эрх тэгш байдлыг  хангана.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Байгууллага бүр ахмадын сан байгуулж, сумын Ахмадын хорооны ажлыг идэвхижүүлэх, ахмадын зуны сувилалын барилга барих ажлыг өөрийн нөөц бололцоонд түшиглэн барьж байгуулах, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах

2014-2016

СЗДТГ

Ахмадын хороо

2

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхдийн аймгийн чуулганыг зохион байгуулахад идэвхитэй оролцож, иргэдийг хамруулах

2013-2016

СЗДТГ

Нийгмийн ажилтан

3

Хүүхдийн эрхийг хангах, хамгаалах ажлын хүрээнд жил бүр “Хүүхдийн парламент” –ийг суманд зохион байгуулах ажлыг боловсролын байгууллагатай хамтран зохион байгуулах

2013-2016

СЗДТГ

СБС Нийгмийн ажилтан

4

Хүүхэд, залуучуудын урлаг, спортын наадам, аймаг бүсийн чанартай уралдаан тэмцээн зохион байгуулах ажлыг дэмжиж ажиллах

2013- 2016

СЗДТГ

СБС Нийгмийн ажилтан

Хүрэх үр дүн :  Хүн амын өсөлт  2,0  хувьд  хүрнэ

Төсөв санхүүгийн чиглэлээр

Аймгийн төсөв, санхүүгийн чадавхийг нэмэгдүүлж, орон нутгийн хөгжлийг дэмжинэ.

 1. Татварын бааз суурийг өргөтгөх, татвар ногдуулах, хураах үйл ажиллагааг шинэ шатанд хүргэн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Хуулиар тогтоосон эрхийн хүрээнд зарим төрлийн татварын хувь хэмжээг орон нутгийн онцлогт тохируулан тогтоож, хуулийн хүрээнд ажиллах

2013-2016

СЗДТГ

Татварын байцаагч

Хүрэх үр дүн: Төсвийн орлогын төлөвлөгөө биелж, орлого нэмэгдсэн байна.

 1. Орон нутгийн төсвийн эх үүсвэрийг хөгжлийн бодлого, зорилго зорилттой уялдуулан хамгийн оновчой, үр ашигтай хуваарилж хэрэгжүүлэх, төсвийн ил тод, тунгалаг байдлыг хангана.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1.

Төсвийн төсөл боловсруулах, түүнийг хэлэлцэж батлах, гүйцэтгэлийг зохион байгуулах, хянаж үнэлэх шатанд иргэд олон нийтийн оролцоог хангаж ажиллах

2013-2016

СЗДТГ

ТСМ

2.

Төсвийн төлөвлөлтийн нэгдсэн мэдээллийн систем нэвтрүүлэх, мэдээллийг тогтмолжуулах

2013-2016

СЗДТГ

ТСМ

3.

Сумын төсвийн байгууллагуудын хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтад дотоодын хяналт шалгалтыг тогтмолжуулж, үнэлгээ шинжилгээ хийх, тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх

2013-2016

СЗДТГ

4.

Орон нутгийн тендер шалгаруулалтын ил тод байдлыг хангаж, худалдан авах ажиллагааны хуулийн хүрээнд цахим худалдан авах ажиллагааг шат дараатай нэвтрүүлэх

2013-2016

СЗДТГ

ТСМ

Хүрэх үр дүн:Төсвийн үр ашиг ашиг дээшилж, төсөв ил тод болсон байна.

 1. Нягтлан бодох бvртгэл, аудит, дотоод хяналтын тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагын бvртгэл хөтлөлт, тайлан гаргалтыг сайжруулах замаар төсвийн орлогын бvрдvvлэлтийг сайжруулж, зарлагын хэмнэлт гаргаж ажиллана.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Аж ахуйн нэгжид нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, бүртгэлийн ажилтнуудын боловсролын түвшинг ахиулах.

2013-2016

СЗДТГ

ТСМ

2

Олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, аймаг улсын түвшинд хүргэх

2013-2016

СЗДТГ

ТСМ

3

Суманд төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн баазыг шинэчлэн боловсруулж, хөрөнгийн ашиглалт зарцуулалтад тавих хяналтыг сайжруулж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах

2013-2016

СЗДТГ

ТСМ

4

Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанд санхүүгийн дотоод хяналтыг идэвхижүүлж, холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтийг ханган ажиллахад анхаарах

2013-2016

СЗДТГ

ТСМ

Хүрэх үр дүн: Нягтлан бодох бүртгэлээр тавигдах хяналт сайжирсан байна.

 1. Статистикийн үйл ажиллагааны хараат бус бие даасан байдлыг бэхжүүлж, албан ёсны статистикийн мэдээ мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, үнэн бодит шуурхай, ил тод байдлыг хангана.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Монгол улсын статистикийн салбарыг 2011-2015 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр, аймгийн мастер төлөвлөгөөний хүрээнд дэд хөтөлбөр боловсруулж ажиллах

 1.  

СЗДТГ

ТСМ

 1.  

Хүн амын статистикийн бүртгэл мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт, ашиглалтыг сайжруулан түүвэр судалгааны төрлийг нэмэгдүүлэх

 1.  

СЗДТГ

ТСМ

 1.  

Статистик мэдээний хүрээг өргөжүүлж, түгээлт, хүртээмжийг сайжруулах

 1.  

СЗДТГ

ТСМ

Хүрэх үр дүн: Статистикийн хараат бус, бие даасан байдал хангагдаж,   мэдээллийн түгээлт, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна.

 

ХОЁР. ЭРҮҮЛ ЧИЙРЭГ БУГАТЧУУД

Нийгмийн эрүүл мэнд давамгайлсан эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг   чанартай, хүртээмжтэй хүргэх замаар хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулж, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ.

 1. Сум, өрхийн ЭМТ-ийг боловсон хүчин, эмчилгээ-оношлогооны нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг үе шаттайгаар хийнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Сумын ЭМТ-ийг оношлогоо-эмчилгээний орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр үе шаттай хангах, эхний ээлжинд дижитал эхо, зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, лабораторийн шинжилгээний иж бүрдлээр хангах

2013-2016

СЗД

ЭМТ

2

Сумын ЭМТ-д “Яаралтай тусламж үйлчилгээний нэгж”-ийг  байгуулах, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах

2013-2016

СЗД

ЭМТ

3

Хан Жаргалант багийн  хөгжлийн төвд хүний  бага эмчийн ажлын өрөөг  бий болгож, зайлшгүй шаардлагатай эм, тоног төхөөрөмжөөр хангах

2013-2016

СЗД

ЭМТ

4

Сумын ЭМТ-д стандартын шаардлага хангасан цогцос хадгалах өрөө /морг/ барих, засварлах, шаардлагатай тоног, төхөөрөмжөөр хангах

2014-2016

СЗД

ЭМТ

Хүрэх үр дүн: Сумын эрүүл мэндийн төвийн стандарт хангалт сайжирна.

 1. Эх, нялхасын эндэгдэл, сүрьеэ, бруцеллёз, халдварт шар, БЗХӨ-ийг тууштай бууруулж, бүх шатанд эмчилгээ оношлогоог  чанаржуулна.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

“Эх нярайн эрүүл мэнд” сумын стратеги төлөвлөгөө /2013-2016/-г  хэрэгжүүлэх

2013-2016

СЗД

ЭМТ

2

 Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийг жил бүр нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг, шинжилгээнд хамруулж, эмчлэн эрүүлжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах

2013-2016

СЗД

ЭМТ

3

Эх барих эмэгтэйчүүд, эмнэлгийн  мэргэжилтнүүдийг мэргэжил олгох, дээшлүүлэх  сургалтанд хамруулах

2013-2016

СЗД

ЭМТ

4

 Хүн, малын бруцеллёз өвчнийг эрт илрүүлж, хөдөөгийн багийн иргэдийг үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамруулан, эмчлэн эрүүлжүүлэх ажлыг орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах

2013-2016

СЗД

ЭМТ

5

Хүн амд нүүдлийн амбулаториор үйлчилж, халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн үзлэг шинжилгээнд хамруулж, эмчлэн эрүүлжүүлэх ажлыг  зохион байгуулах

2013-2016

СЗД

ЭМТ

6

Эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамрагдаж 3 жилд нэг ч удаа эмнэлгийн тусламж аваагүй иргэдийн судалгааг гаргаж, эрүүл мэндийн иж бүрэн оношлогоонд хамруулах

2013-2016

СЗД

ЭМТ

9

Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний удирдамжийг хэрэгжүүлж, “Гэрээр үйлчлэх баг” –ийг байгуулж, гэрийн асаргааг хөгжүүлэх эхлэлийг тавих

2013-2016

СЗД

ЭМТ

10

Сүрьеэ, халдварт шар, БЗДХӨ-ийг бууруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

2013-2016

СЗД

ЭМТ

Хүрэх үр дүн: Эхийн эндэгдэлгүй ажиллаж, нялхасын эндэгдэл, сүрьеэ, бруцеллёз,  халдварт шар, БЗДХӨ-ийг улсын дундажаас бууруулна.  

 1. Эмийн чанар аюулгүй байдлыг хангаж, иргэдэд  чанарын өндөр шаардлага хангасан эмээр үйлчилнэ

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Хүн амыг чанарын баталгаатай эм, эмнэлгийн хэрэгслээр тасралтгүй хангах, хөнгөлөлттэй эмийн зардлыг нэмэгдүүлж, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмийн гаж нөлөөг бүртгэн мэдээлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх

2013-2016

СЗД,

Сумын ЭЭС

2

Сумын ЭМТ –ийн дэргэдэх эм эмнэлгийн хэрэгслийн зориулалтын агуулахыг шинэчлэн засварлах, чанар стандартын шаардлагад нийцүүлэх

2013-2016

СЗД,

Сумын ЭЭС

Хүрэх үр дүн: Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд аюулгүй, чанарын баталгаатай, эм биобэлдмэл, уламжлалт эмээр хангагдаж, эмийн зохистой хэрэглээний талаар олон нийтийн мэдлэг дээшилнэ.

 1. Эмч, мэргэжилтнүүдийн мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлнэ

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг төгсөлтийн дараах сургалтанд хамруулах хэрэгцээг тодорхойлон 5 жилийн сургалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн, үр дүнг тооцон ажиллах

2013-2016

СЗД

ЭМТ

2

Мэргэжлийн нийгэмлэгүүдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан, мэргэжлийн зэрэгтэй эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн тоог нэмэгдүүлэх

2013-2016

СЗД

ЭМТ

3

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг ажлын байрны солилцох сургалтанд хамруулж, үр дүнг тооцох

2013-2016

СЗД

ЭМТ

Хүрэх үр дүн: Эмч, мэргэжилтнүүдийн 30-аас доошгүй хувь мэргэжлийн зэрэгтэй болно.

 1. Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг орон нутагт эрчимжүүлэн, эрүүл мэндийг дэмжигч орчин бүрдүүлэн, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

 

1

“Цахим-эрүүл мэнд”, “Эрүүл чийрэг Монгол хүн”, “Эрүүл хүүхэд-Монголын ирээдүй”, “Иргэдийн Эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх”, “Хүн амын амны хөндийн эрүүл мэндийг сайжруулах”, “Тэгш дүүрэн”, “Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг 2013-2016 онд хөгжүүлэх”  дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх.

2013-2016

СЗД

СЭМТ

 

2

Эрүүл ажлын байр бий болгох, Эрүүл  мэндийг дэмжигч  сум, баг, байгууллага, өрх-гэр бүл, иргэн болох хөдөлгөөн өрнүүлэн дүгнэх, удирдамж боловсруулан хэрэгжүүлэх

2013-2016

СЗД

СЭМТ

 

3

Олон нийтийг хамарсан “Архигүй, тамхигүй” аян зохион байгуулж, хэрэглэгчдийн тоог бууруулах

2013-2016

СЗД

СЭМТ

 

4

Эрүүл мэндийн сайн дурын туслагч нарын үйл ажиллагааг өргөжүүлэн, Булган сумын “Эмийн цэцэглэн” өрхийн эрүүл мэндийн туслагч нарын үйл ажиллагааны загварыг орон нутагт нэвтрүүлэх

2013-2016

СЗД

СЭМТ

 

5

Иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт, сурталчилгааг  суурин ба хөдөлгөөнт хэлбэрээр зохион байгуулах

2012-2016

СЗД

СЭМТ

 

6

Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг эмнэлгийн гаралтай хог хаягдлыг халдваргүйжүүлэх автоклаваар хангаж, байгаль орчинд аюулгүйгээр зайлуулан устгах

2013-2016

СЗД

СЭМТ

 

Хүрэх үр дүн: Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагын тоог нэмэгдүүлнэ

Иргэдийн нийтийн биеийн тамир, спортоор тогтмол хичээллэх орчин бүрдүүлэн,  нийтийн биеийн тамир,  их спортыг хөгжүүлнэ.  

 1. Цана, тэшүүр, гар бөмбөг, буудлага, жү-до,  үндэсний спортыг  түлхүү хөгжүүлж, өсвөр үеийн шигшээ баг хичээллүүлэн, шинэ спортыг хөгжүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Өсвөрийн шигшээ баг хичээллүүлэх хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх, хичээллэх орчин нөхцлийг бүрдүүлж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах, материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх

2013-2016

СЗД,

спортын холбоод

2

Өсвөрийн шигшээ багийн багш, дасгалжуулагч нарыг бэлтгэх, сургалтанд хамруулах

2013-2016

СЗД,

спортын холбоод

3

Шигшээ багийн тамирчдыг улс, бүс, аймгийн  тэмцээнүүдэд  оролцуулах, Олимп, дэлхийн аваргуудын нэрэмжит тэмцээнүүдийг орон нутагт зохион байгуулах

2013-2016

СЗД,

спортын холбоод

4

Шатарын болон Үндэсний спортыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд дэд хөтөлбөр боловсруулан ажиллах

2013-2016

СЗД, СБС

Хүрэх үр дүн:  Тив,  дэлхий, олон улсад амжилт гаргах тамирчид төрөн гарах алдартай тамирчдын хойч үеийг бэлтгэх, аймагт хөгжсөн онцлог спортын төрлүүдийг олон нийтийн хүртээл болгох

 1. Суманд /ЕБС, цэцэрлэг/ ногоон байгууламж бүхий чийрэгжүүлэлт, биеийн тамир, спортын  болон  хөл бөмбөг /мөсөн гулгуур/ -ийн талбай, гүйлт, дугуйн зам  байгуулна.
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Ногоон байгууламж бүхий алхалт, гүйлт,  дугуйн зам байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэх.

2013-2014

СЗД, СБС

 1.  

Хөл бөмбөг, мөсөн гулгуурын талбайг шинээр байгуулах

2014

СЗД, СБС

Хүрэх үр дүн: Сумын хүүхэд залуучууд, ард иргэдийн  чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, дасгал хөдөлгөөн хийх зориулалтын талбайтай болж иргэд өөрсдийн санаачлагаар идэвхитэй дасгал хөдөлгөөнийг хийж хэвшинэ.

 1.  Усан бассейн байгуулж, бүх нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлж  байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд, “Чийрэгжүүлэх фитнесс төв”-тэй болох, спортын холбоод, хамтлагуудын үйл ажиллагааг дэмжих, амжилт гаргасан тамирчид, дасгалжуулагчдыг урамшуулна.
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд “Чийрэгжүүлэх фитнесс төв”-тэй болох хөдөлгөөн өрнүүлэх, тэргүүний үлгэр жишээ фитнес төв шалгаруулах хөдөлгөөнд идэвхитэй оролцох

 1.  
 •  

Нийгмийн ажилтан

Хүрэх үр дүн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүн амын 60.0 – 80.0 хувь нь нийтийн биеийн тамираар хичээллэдэг болно.

 

ГУРАВ. ЭРДЭМ БОЛОВСРОЛТОЙ БУГАТЧУУД

Олон улсын стандартад нийцсэн, хөрвөх чадвартай боловсролыг эзэмшүүлэн,  хүүхэд, сурагч, багш нэг бүрийг  хөгжүүлж, эцэг эх болосролын байгууллагын хамтын ажиллагаа, боловсролын чанар, хүртээмж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулан шинжлэх ухааны байгууллагыг хөгжүүлнэ.

 1. Ерөнхий боловсролын  сургалтад олон улсын стандартыг хэрэгжүүлж, хүүхэд, сурагч, багш нэг бүрийг  хөгжүүлж, СӨБ, бага, суурь боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

 “Зөв Монгол хүүхэд”, “Авьяас”, “Ном” дэд хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган 2 үе шаттай  хэрэгжүүлэх

2013-2014

2015-2016

СЗД

СБС

2

СӨБ, бага, суурь боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлж, “Хөдөөгийн нүүдэлчин болон шилжин суурьшсан иргэдийн хүүхдүүдэд сургуулийн өмнөх боловсрол” олгох төслийг хэрэгжүүлэх 

2013-2016

СЗД

СБС

3

Ерөнхий боловсролын сургалтанд олон улсын стандартыг  хэрэгжүүлэх, “масс, вакум” сургалтыг нэвтрүүлэх арга замыг судлах, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

2013-2016

СЗД

СБС

4

Бага анги, математик, физик, хими, биологи, монгол хэл, гадаад хэлний сургалтыг сайжруулах цогц төлөвлөгөө боловсруулан, нарийн мэргэжлийн чадварлаг багш нарын баг бүрдүүлж ажиллахад бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх

2013-2016

СЗД

СБС

5

Дугуйлан, секц, гэрийн багш, шавь сургалтаар хүүхдийн авьяасыг хөгжүүлэн, “Өсвөрийн зохион бүтээгчдийн клуб” байгуулах

2013-2016

СЗД

СБС

6

Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшилд багш, эцэг эх, нийгмийн ажилтны хамтын ажиллагааг сайжруулах, “Хүн болох багаасаа” аяныг зохион байгуулж, хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшлийн  асуудлаар хийх зөвлөгөөнд оролцох

2013-2016

СЗД

СБС

Хүрэх үр дүн:  Хамран сургалтыг СӨБ-д  81.5, багад 92.0, суурь боловсролд 88.0 хувьд хүргэнэ.

 1. “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд мэргэжлийн байгууллага, эцэг эхийн хяналтыг тогтмолжуулж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

 “Үдийн цай” хөтөлбөрийг чанарын шинэ түвшинд хүргэж, Дашинчилэн сумын сургуулийн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

СЗД

СБС

2

“Үдийн цай” хөтөлбөрт мэргэжлийн байгууллага, эцэг, эхийн хяналтын зөвлөлийн ажлыг тогтмолжуулж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах

2013-2016

СЗД

СБС

3

Дотуур байр болон цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулах

2013-2016

СЗД

СБС

Хүрэх үр дүн:  “Үдийн цай” хөтөлбөр хэрэгжиж, хүнсний аюулгүй байдлын эрсдлийг багасгах

 1. Сургууль, цэцэрлэгийн гадаад, дотоод орчны бие засах газар, ариун цэврийн өрөөг стандартын шаардлагад нийцүүлэн сайжруулж, Эрүүл мэндийг дэмжигч сургууль, цэцэрлэг болох хөдөлгөөн өрнүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Сургууль, цэцэрлэгүүдийн бие засах газар, ариун цэврийн өрөөний хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, стандартыг хангаж, нэг угаалтуур, суултуурт ноогдох хүүхдийн тоог бууруулах

2013-2016

СЗД

СБС

Хүрэх үр дүн: Нэг угаалтуур, нэг суултуурт ногдох хүүхдийн тоо 2012 оноос буурсан байна.

 1. “Боловсролын байгууллагын менежментийн мэдээллийн систем”-ийг байгуулан сургууль, цэцэрлэгийг интернэтэд бүрэн холбож, мэдээллийн технологийг сургалтанд ашиглаж, боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

СБС-дад “Цахим сургууль-цахим сургалт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аймгийн бодлогыг дэмжин ажиллах

2013-2016

СЗД

СБС

2

Сургууль, цэцэрлэгийг ухаалаг самбар,  тавилга, тоног төхөөрөмж,  тоглоомоор хангах

2013-2016

СЗД

СБС

            Хүрэх үр дүн: Цахим сургалт бий болсноор сургалтын шинэ технологи нэвтэрнэ.

 1. Дотуур байрны орчин нөхцлийг сайжруулж, халуун устай болгоно.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Дотуур байрны халуун усны барилгын нэг загварын зураг төсөв хийлгэж, дотуур байрыг халуун усны газартай болгоно.

2013-2015

СЗД

СБС

2

Дотуур байрыг хичээл давтах тусгай техник хэрэгсэлтэй танхим, номын сантай болгох

2013-2016

СЗД

СБС

Хүрэх үр дүн:  Дотуур байр халуун устай, хичээл давтах танхим, номын сантай болсноор сургалтын таатай орчин бүрдэнэ.

 1. Биеийн тамир, спортын заалыг тоног төхөөрөмжөөр хангаж, биеийн тамирын гаднах талбайг тохижуулна. 

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Биеийн тамир, спортын зааланд нэн шаардлагатай байгаа техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг гаргаж, үе шаттай хангалт хийх

2013-2016

СЗД

СБС

2

Сургуулийн биеийн тамирын гаднах талбайг шинэчлэн сайжруулах зураг төсөв гарган, түүний дагуу тохижуулах  

2013-2016

СЗД

СБС

Хүрэх үр дүн: Биеийн тамир, спортын нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдаж,  гаднах талбайг шинэчлэн сайжруулсан байна.

Үндэсний соёл, урлагаа дээдлэн, соёлын өвийг хамгаалах, хүн амд соёл, урлагийн үйлчилгээг жигд хүргэх орчин нөхцлийг бүрдүүлнэ.

 1. Соёл, урлагийг 2013-2020 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

“Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл”, “Өв хамагаалагч”, “Бүх нийтийн соёл урлагийн боловсролыг дэмжих” үндэсний  хөтөлбөрүүдийн хүрээнд дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулж, биелэлтийг тооцон ажиллах

2013-2016

СЗД

СТ

2

Уламжлалт мэдлэг, арга ухаанд тулгуурласан үндэсний өв соёлыг бүртгэх, судлах, уламжлалт арга технологи алдагдахаас хамгаалах, соёлын аялал жуулчлалтай хослуулан хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх

2013-2016

СЗДТГ

ХБМ, СТ

3

Аймаг, сумын “Соёлын брэнд бүтээгдэхүүн”-ийг бий болгох

2013-2016

СЗДТГ

ХБМ, СТ

4

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийг тоолж баталгаажуулан, улс, аймаг, сумын  хамгаалалтанд авах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

2013, 2015

СЗДТГ

ХБМ, СТ

5

Цэнгээнт болон спорт бүжгийн төрлийг хөгжүүлэх, клуб байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

2014-2015

СЗДТГ

ХБМ, СТ

6

“Угийн бичиг”-ийг өрх бүрт хөтлүүлэх, нийт өрхийн удмын сангийн аюулгүй байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

СЗДТГ

ХБМ, СТ

7

Соёлын төвийг мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах

2013-2016

СЗДТГ

ХБМ, СТ

8

Суманд “Номын худалдааны дэлгүүр” ажиллуулах  орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллах

2013-2016

СЗДТГ

ХБМ, СТ

9

Соёлын байгууллагын ажилтнуудын урлаг, спортын наадам, “Соёлын төв-Чанартай үйлчилгээ” уралдаанд идэвхитэй оролцох

2014, 2016

СЗДТГ

ХБМ, СТ

Хүрэх үр дүн: Үндэсний өв соёлоо дээдлэн уламжлуулж түүнд тулгуурласан соёлын аялал жуулчал, бүтээлч аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, соёл урлагийн салбарыг сумын хөгжлийн үндсэн үзүүлэлт болгож хөгжүүлнэ.

 1. Соёлын төв, номын сангуудыг интернетэд холбож “Мэдээллийн төв” болгоно.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Сумын төв номын санд интернэт үйлчилгээг нэвтрүүлж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах

2013-2016

 СЗД, СТ

2

Нүүдлийн номын сангийн үйлчилгээг өргөжүүлж,  соёлын төвийн номын санг бүрэн автоматжуулах ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

 СЗД, СТ

3

Бүх нийтээр ном унших хөдөлгөөн өрнүүлэх Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг дэмжиж “Олуулаа уншъя”  аяныг зохион байгуулах

2013-2016

 СЗД, СТ

Хүрэх үр дүн: Сумын номын сангийн байнгын уншигчидыг 20.0 хувьд хүргэх, нүүдлийн номын сангаар үйлчлүүлэгчдийг  30.0 хувьд  хүргэх  

 1. Соёлын байгууллагуудыг орчин үеийн техник хэрэгслэлээр хангах, материаллаг баазыг  сайжруулна.

д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Бугат сумын соёлын төвийн шинэ барилга бариулах, соёлын төвийн үйл ажиллагааг чанарын шинэ түвшинд хүргэх

2013-2015

 СЗД, СТ

2

Сумын соёлын төвийг орчин үеийн хөгжим, үндэсний хөгжим, гэрэл, дууны техник хэрэгслэлээр хангах

2013-2014

 СЗД, СТ

Хүрэх үр дүн: Соёл урлагийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж дээшилнэ.

 

ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ ОРЧИНТОЙ БУГАТЧУУД

Байгаль орчин, байгалийн нөөцийнхөө харьцангуй давуу байдалд тулгуурлан нөөц баялгийг нь зохистой ашиглахад зохицсон аж ахуйн уламжлалт болон орчин үеийн нийтлэг хэвшлийг хослуулан хөгжүүлэх замаар байгалийн баялгийг нөхөн сэргээж, төрх байдлыг нь хамгаалж, “Ногоон хөгжил хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, иргэний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

 1. Байгалийн нөөц, түүний нөхөн сэргэх чадвар, хувьсал, өөрчлөлтийн чиг хандлага, нийгмийн дэвшлийг түргэтгэх шаардлагатай уялдуулан дасан зохицох, íººö áàÿëãèéã çîõèñòîé àøèãëàõ, õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ, îð÷íû áîõèðäëûã àðèëãàõ ¿éë àæèëëàãààã õýðýãæ¿¿ëíý.
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

“Ногоон хөгжлийн хөтөлбөр”, “Агаарын бохирдлыг бууруулах хөтөлбөр” –ийн дагуу ажлын төлөвлөгөө гаргаж, гэр хорооллын айл өрхийг бүрэн шаталттай, түлшээр хангах ажлыг туршиж, нэвтрүүлэх

 1.  
 •  
 •  
 1.  

Õîò ñóóðèí ãàçðûí õàòóó õîã õàÿãäëûã öóãëóóëàõ, òýýâýðëýõ, õàäãàëàõ, ÿëãàí àíãèëàõ, äàõèí áîëîâñðóóëàõ, ýðã¿¿ëæ àøèãëàõ, áàéãàëüä õàëã¿é àðãààð óñòãàõ øèíý òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëæ ажиллах

 1.  
 •  
 •  
 1.  

Аялал жуулчлал, амралт, рашаан сувилалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй газруудын бохирын асуудлыг байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй технологит аргаар шийдвэрлэх асуудлыг судалж, хамтран шийдвэрлэх

 1.  
 •  
 •  

Хүрэх үр дүн:  Орчны бохирдлын хэмжээ эрс буурч, хортой нөхцөл арилна. 

 1. Ойн нөөцийн менежментийг сайжруулж, мод бэлтгэл, боловсруулалтын дэвшилтэт арга, технологийг нэвтрүүлж, барилгын модон материал, түлээг орлох чадвартай шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох, орчиндоо зохицсон сайн чанарын үр, суулгацыг тарималжуулах, ойг түймэр, хөнөөлт шавьжнаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах техник, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгоно.
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Байгаль орчныг хамгаалах нөхөрлөлүүдэд хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх замаар эдийн засгийн хувьд бие даасан байдлыг хангах.

 1.  
 •  
 •  
 1.  

Мод тарих, цэцэрлэгжүүлэх, ойн зурвас байгуулах ажилд олон нийтийг хамруулж, урамшуулах механизмыг бүрдүүлэн, жилд 500-аас доошгүй га-д ойжуулалт нөхөн сэргээлтийн ажил хийх

 1.  
 •  
 •  
 1.  

Ойгоос нойтон мод бэлтгэж хэрэглэхийг таслан зогсоох, ойн цэвэрлэгээнээс гарсан модыг түлшинд хэрэглэх, мод боловсруулах дэвшилтэт технологи бий болгоход анхаарч ажиллах

 1.  
 •  
 •  
 1.  

Жил бүр 50,0 мянган га ойн талбайд хөнөөлт шавьж, өвчний тархалтын судалгаа, 5,0 мянган га талбайд хөнөөлт шавьж, өвчинтэй тэмцэх ажлыг хийх

 1.  
 •  
 •  

Хүрэх үр дүн:  Зохистой хэрэглээ бүхий ойн нөөцийн менежмент сайжирна.

 1. “Цөлжилттэй тэмцэх” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, бýë÷ýýðийг сэлгэж ашиглах, õîðòîí ìýðýã÷èäòýé òýìöýõ, óñæóóëàõ, òàëõëàãäñàí òàëáàéã íºõºí ñýðãýýõ, îëîí íàñò óðãàìëûí ¿ð òàðèàëàх зэргээр байгаль аясаараа нөхөн сэргэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран орон нутгийн цөлжилтийн зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох

 1.  
 •  

Газрын даамал

 1.  

Бэлчээрийн олон наст ургамалын үрийг  атаршиж өнжөөсөн, талхлагдсан талбайд тариалж, бэлчээрийн нөөцийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

 •  

Газрын даамал

 1.  

պ人ãèéí óñàí õàíãàìæèéã ñàéæðóóëæ óñàí ñàí öººðºì áàðèõ, õóäàã ãàðãàõ çàìààð æèë á¿ð 20 –оос доошгүй  ãà áýë÷ýýðийг óñæóóëах.

 1.  
 •  

Газрын даамал

 1.  

Зэргэлдээх аймаг сумдаас нутаг дэвсгэр дээр өвөлжиж, хаваржиж байгаа мал бүхий айл өрхүүдийг нутагшуулах газрын хэмжээ байршлыг тогтоох.

 1.  
 •  

Газрын даамал

 1.  
 • ийн эсрэг îéí çóðâàñûã æèë á¿ð 5 –аас доошгүй  ãà талбайд áàéãóóëах ажлыг хийж гүйцэтгэх
 1.  
 •  
 •  
 1.  

Төв суурин газрыг цэцэрлэгжүүлж, ногоон байгууламжийн хэмжээг 5 дахин нэмэгдүүлэх

 1.  
 •  
 •  

Хүрэх үр дүн:  “Цөлжилттэй тэмцэх хөтөлбөр”,“Ногоон хөгжлийн хөтөлбөр” –ийн хэрэгжилт хангагдаж, бэлчээрийн менежмент сайжирна.

 1. Усны нөөцийн чанарын стандартыг хангах, усыг зохистой ашиглах, хамгаалах оновчтой арга, технологийг судалж нэвтрүүлнэ.
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Газрын доорхи усны нөөцийг хэмнэх бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 1.  
 •  
 •  
 1.  

Цас борооны усыг хуримтлуулах, шаардлагатай жижиг голын урсацад тохируулга хийх замаар гадаргын усны хуримтлалыг 2-оос доошгүйг бий болгох

 1.  
 •  
 •  
 1.  

Орон нутагт жилд 3 –аас доошгүй булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах ажлыг хийж гүйцэтгэх

 1.  
 •  
 •  
 1.  

Уст цэгүүдийн эрүүл ахуйн болон хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг шинээр тогтоох

 1.  
 •  
 •  
 1.  

Усны эрүүл ахуй, ариутгал халдваргүйжүүлэлтыг бүрэн хийх

 1.  
 •  
 •  

Хүрэх үр дүн: Орон нутагт усны нөөцийг тогтвортой барих нөхцлийг хангаж, иргэд эрүүл ахуйн шаардлага хангахуйц ундны усаар хангагдана.

 1. Байгалийн ургамал, зэрлэг амьтдын удмын санг хамгаалж, боломжтойг нь нөхөн сэргээх замаар үр өгөөжийг нь дээшлүүлж, хүн ам, аж ахуйн хэрэгцээнд зохистой ашиглах боломжийг бүрдүүлнэ.
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Ургамлын тооллого, судалгаа хийж,  хамгаалах нөхөн сэргээх, нутагшуулах, ховордож байгаа ургамлыг орон нутгийн хамгаалалтанд авах ажлыг зохион байгуулах

 1.  
 •  
 •  
 1.  

Ан амьтдын агнуур зохион байгуулалт хийх, агнуурын амьтдын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж, ховор амьтны байршил нутгийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн хамгаалах, нутагшуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

 1.  
 •  
 •  
 1.  

Ган, зудын гамшиг тохиолдсон үед амьтдыг авран хамгаалах, тэдгээрт өвс тэжээл, хужир шүү тавих зэрэг биотехникийн арга хэмжээг хэрэгжүүлж, тоо толгойг хомсдохоос сэргийлэх

 1.  
 •  
 •  

Хүрэх үр дүн: Биологийн төрөл зүйлийн хадгалалт, хамгаалалтын оновчтой механизм бүрдэнэ.

 1. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөжүүлнэ.
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах газар нутгийн судалгааг хийж, тусгай хамгаалттай газар нутгийн хэмжээг жил бүр нэмэгдүүлэх бодлого барьж ажиллах

 1.  
 •  
 •  
 1.  

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааг шинээр бий болгох ажлыг эхлүүлнэ.

 1.  
 •  
 •  

Хүрэх үр дүн:  Түүх соёлын дурсгалт зүйлс, байгалийн үзэсгэлэнт болон цогцолбор газрууд, ховор амьтан, ургамлын өсөж, үржих таатай нөхцлийг бүрдүүлж, газар нутаг хамгаалагдана.

 1. Öàã óóðûí óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ìýäýýëëийн шуурхай байдал, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, ¿éë àæèëëàãààã ñàéæðóóëíà.
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Сумын цаг уурын харуулыг 100 хувь автомат станцтай болгож, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах

 1.  
 •  

Хүрэх үр дүн:  Цаг агаарын болон орчны мэдээ мэдээллийг чанарын өндөр түвшинд түргэн шуурхай боловсруулж, түгээх нөхцөл бүрдэнэ.

 1. Газрын нөөцийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зөв зохистой ашиглах, хот суурины эдэлбэр газруудын харьцааг шаардлагын хэмжээнд зохицуулж, иргэдийн оролцоотой газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт хийж, хэрэгжүүлнэ.
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Монгол улсын иргэнд нэг удаа үнэ төлбөргүйгээр газар өмчлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэх, аж ахуйн зориулалтаар иргэнд газрыг үнээр нь худалдаж өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 1.  
 •  

Газрын даамал

 1.  

Газар доорхи инженерийн шугам сүлжээ бүхий газрын кадастрын зураглалыг гүйцэтгэж, газар зохион байгуулалтыг õîò áàéãóóëàëòûí åðºíõèé òºëºâëºãººтэй óÿëäóóëàí çîõèîí áàéãóóëах ажлыг хийж гүйцэтгэх

 1. 4
 •  

Газрын даамал

 1.  

Ãàçàð òàðèàëàí эрхэлдэг, õàäëàíãèéí íººö талбай ихтэй болон õàëäâàðòûí ãîëîìò á¿õèé ãàçðóóäûã 1:50000, 1:100000-ны масштабтай áàéð ç¿éí çóðãààð õàíãàх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх

 1. 4
 •  

Газрын даамал

 1.  

Иíæåíåðèéí áàéãóóëàìæ áîëîí çàðèì áàðèëãà, áàéãóóëàìæèéã áàðüæ áàéãóóëàõ çîðèëãîîð èðãýí, àæ àõóéí нэгж байгууллагын ýçýìøèë ãàçðûã íºõºí îëãîâîðòîéãîîð ÷ºëººëºí àâàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ

 1.  
 •  

Газрын даамал

Хүрэх үр дүн: Хот суурины эдэлбэр газруудын зохистой харьцаа бий болж, газар ашиглах, эзэмших өмчлөх бодлогыг иргэдийн оролцоотойгоор хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ.

 1. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд сумын дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх

 1.  
 •  
 •  
 1.  

Суманд хүнсний аюулгүй байдлын салбар зөвлөлийг ажиллуулж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх

 1.  
 •  
 •  
 1.  

Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад тавих хяналтыг сайжруулж, дотоодын хяналт шалгалтыг идэвхижүүлэх бодлого барьж ажиллах

 1.  
 •  
 •  

4

Эрүүл ахуй, чанар, стандартын шаардлага хангасан хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэглээг дэмжиж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангахуйц тээвэр, агуулахын сүлжээ, ложистик байгуулахыг дэмжиж ажиллах

2013-2016

 •  
 •  

Хүрэх үр дүн: Орон нутгийн хамгаалалтанд тулгуурласан батлан хамгаалах нэгдмэл тогтолцоог бүрдүүлж, аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулж, гадаад харилцааг хөгжүүлнэ.

 1. Батлан хамгаалах бодлого, зорилт, цэргийн шинэчлэлийн бодлогыг сурталчилна.
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Батлан хамгаалах багц хууль, цэргийн шинэчлэлийн бодлогыг сурталчилан таниулж, залууст цэрэг эх оронч хүмүүжлийг төлөвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 1.  
 •  
 1.  

Сумын удирдлагууд, эцэг эхчүүдийг цэргийн анги нэгтгэл, байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцуулах ажлыг зохион байгуулах

 1.  
 •  
 1.  

Сум багийн Засаг дарга нарыг цэргийн сургалтанд хамруулах ажлыг холбогдох байгууллагатай хамтран гүйцэтгэх

 1.  
 •  

Хүрэх үр дүн: Áàòëàí õàìãààëàõ багц хууль орон нутагт хэрэгжих нөхцөл бүрдэнэ.

 1. Төрийн цэргийн бодлогын хүрээнд Батлан хамгаалах үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлнэ.
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Áàòëàí õàìãààëàõ бодлого зорилт, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг орон нутагт сурталчилах, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах

 1.  
 •  
 1.  

Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хаах иргэдийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тус албанд авч, гурвалсан гэрээ байгуулан алба хаалгах, сургалт зохион байгуулах

 1.  
 •  

Хүрэх үр дүн: Иргэн, албан тушаалтан, аж ахуйн нэгж албан байгууллагууд хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлнэ.

 1. Иргэн-цэргийн харилцааг бэхжүүлнэ.
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Иргэн-цэргийн харилцааг бэхжүүлж, ýöýã-ýõ, öýðýã-äàé÷èä,  òºð  çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí ãóðâàëñàí óóëçàëò арга хэмжээг çîõèîí  áàéãóóлж ажиллах

 1.  
 •  
 1.  

Хугацаат цэргийн албыг нэр төртэй, үлгэр жишээ хааж байгаа дайчдын ар гэрт хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 1.  
 •  

Хүрэх үр дүн: Төрийн цэргийн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлсэнээр иргэн-цэргийн харилцааны  харилцан ойлголцол гүнзгийрнэ.

 1. Аймгийн дайчилгааны төлөвлөгөөний хэрэгжих нөхцлийг бүрдүүлнэ.
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

ЗХЖШ-аас ирүүлсэн удирдамжийн дагуу Зэвсэгт хүчний анги байгууллагуудыг бие бүрэлдэхүүн техникээр нөхөн хангах Булган аймгийн болон сумын дайчилгааны төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажлыг аймгийн цэргийн штабтай хамтран зохион байгуулах

 1.  
 •  
 1.  

Цэргийн болон улсын дайчилгааны нөөцийг дэс дараатай бүрдүүлж, удирдлагын болон цугларах, шилжүүлэх байруудыг төхөөрөмжлөн үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах

 1.  
 •  
 1.  

Дайчилгааны тодотголыг ЗХЖШ-ын удирдамжийн дагуу дайчилгааны даалгавар бүхий цэргийн анги байгууллага болон орон нутагт тогтоосон хугацаанд явуулах, дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн 1, 2 дугаар зэргийн бүрэлдэхүүнтэй сургалт зохион байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэх

 1.  
 •  

Хүрэх үр дүн: Аймгийн дайчилгааны төлөвлөгөөний хэрэгжих нөхцөл бүрдэнэ.

 1. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, харилцан итгэлцлийг гүнзгийрүүлнэ.
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй ҮАБХ тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын дунд “Ìàðø òàêòèê, òóñãàé áýëòãýë”-èéí аварга шалгаруулах тэмцээнийг хамтран зохион байгуулах

 1.  
 •  
 1.  

ҮАБХ тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагууд харилцан ажиллагааны төлөвлөгөөтэй хамтран ажиллах

 1.  
 •  

Хүрэх үр дүн:  Тус байгууллагуудын хамтран ажиллах чадавхи дээшилнэ.

 1.  Хүүхэд залуучуудад цэрэг, эх оронч хүмүүжил олгоно.
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Цэргийн насны залуучуудад суурь боловсрол нөхөн олгох албан бус сургалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулах

 1.  
 •  
 1.  

Цэргийн насны залуучуудыг эрүүлжүүлэх, албадан эмчилгээ хийлгэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах

 1.  
 •  

Хүрэх үр дүн: Àðä èðãýä áîëîí õ¿¿õýä çàëóó÷óóäûí äóíä öýðýã, ýõ îðîí ÷ ¿çýë òºëºâøèæ, öýðãèéí àëáà õààõ õ¿ñýë ñîíèðõîë íýìýãäýíý.

 1. Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, түүний хор хөнөөлийг арилгах ажлыг сайжруулж, гамшгаас хамгаалах чадавхийг дээшлүүлнэ.
 •  

Гүйцэтгэх ажил

 •  

Хариуцах хэлтэс

1

Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалтын дэд хөтөлбөр боловсруулан, сургалтыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран иргэдийн дунд зохион байгуулах

2013- 2016

 •  
 •  

2

Орон нутагт  объектын болон ой, хээрийн түймэр унтраах багаж зэвсэглэмжтэй болох асуудлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах

2013-2016

 •  
 •  

3

Сумын гамшгаас хамгаалах удирдлага штаб, мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнийг чадавхижуулах зорилгоор жил бүр суманд гамшгаас хамгаалах, команд штабын сургуулийг зохион байгуулж явуулахад идэвхитэй оролцох

 

2013-2016

 •  
 •  

4

Болзошгүй аюулын үед ажил үүрэг гүйцэтгэх нөхцлийг сайжруулах зорилгоор аврах зориулалтын байрыг барьж ашиглалтанд оруулах, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах

2013

 •  
 •  

5

Сэрэмжлүүлэг мэдээ хүргэж байх зорилгоор сумын төвийг дуут дохиотой болгох ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

 •  
 •  

Хүрэх үр дүн: Гамшиг ослоос  хамгаалах чадавхи сайжирна

Хууль дээдлэн, гэмт хэргийн гаралтыг бууруулан хүн бүр эрх тэгш, аюулгүй амар тайван орчинд амьдрах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлж ажиллана.

 1.  Хууль зүйн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх

2013-2016

 •  

2

Хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлж, төлбөрийн чадваргүй иргэдэд үнэ төлбөргүй өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг хамтран зохион байгуулах

2013-2016

 •  

3

Орон нутагт “Эрх зүйн хөтөч”-ийн сургагч багшаар бэлтгэх, хөдөөгийн багуудад мэдээллийн богцыг аялуулах хөиөлдбөрийг хэрэгжүүлэх

2013-2016

 •  

4

“Эрх зүйн хөтөч”-өөр дамжуулан хууль зүйн мэдээлэл, туслалцаа, сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

 •  

5

“Нэг иргэн-нэг бүртгэл” зарчмын хүрээнд Иргэний бүртгэлийн зөрчлийг бүрэн арилгах ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

 •  

6

Малчин өрхийг жижиг дунд үйлдвэрлэгчээр бүртгэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулах

2013-2016

 •  

7

Хууль хяналтын байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаархи нээлттэй хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулах талаар хамтран ажиллах

2013-2016

 •  

8

Хууль хяналтын байгууллагуудын үйлчилгээний чанар, ил тод байдал, хүртээмжийг хэрэглэгчийн үнэлгээгээр үнэлж дүгнүүлэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулах

2013-2016

9

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг чанд мөрдөж иргэдэд шуурхай үйлчилэх ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

 •  

10

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн, эсхүл өртөх магадлалтай хохирогч хүүхэд болон бусад этгээдийг тодорхой хугацаагаар байрлуулах байр, хууль зүйн болон эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах

2013-2016

 •  

11

ЗГ-ын 153 тоот /Цагдаагийн байгууллагын жишиг, нормативыг батлах тухай/ тогтоолын дагуу авто машин, техник хэрэгсэл, орон тоог бүрэн болгох

2013-2014

 •  

Хүрэх үр дүн: Иргэдэд хууль зүйн тусламж үйлчилгээг авах боломж нэмэгдэн, хүний эрхийн шаардлага стандарт хангагдана.

 1. Хууль хяналтын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Суманд ажиллаж буй Цагдаагийн алба хаагчийн ар гэрийг ажлын байраар хангах

2013-2016

 •  

2

Сумын цагдаагийн алба хаагчдыг зөөврийн компьютер, дагалдах техник хэрэгсэлтэй болоход дэмжлэг үзүүлэх

2014-2016

 •  

3

Сумдад ажиллаж буй хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарыг унаажуулах ажлыг хамтран зохион байгуулах

2013-2016

 •  

Хүрэх үр дүн: Хуулийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчид ажиллах нөхцөлөөр бүрэн хангагдана.

 1. “Архигүй Булган” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, аюулгүй амгалан орчин бүрдүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

“Архигүй Бугат” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, архи, тамхигүй орчин бүрдүүлсэн баг, байгууллага, иргэдийг урамшуулж, “Эрүүл идэвхитэй амьдралын клуб”-ыг суманд байгуулахыг дэмжиж ажиллах

2013-2016

 •  
 •  

2

Архи, согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх, тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагааг жил бүр аттестатчилж, стандартын шаардлага хангуулах ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэх

2013-2016

 •  
 •  

3

Орон нутагт анхаарал татаж буй мал хулгайлах гэмт хэрэг, байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулах

2013-2016

 •  

Цагдаагийн алба

4

Цагдаа олон нийтийн хамтын ажиллагаа хөтөлбөрт суурилсан “Бүх нийтийн оролцоотой-Амар тайван Бугатчууд” дэд хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх

2013-2016

 •  

Цагдаагийн алба

Хүрэх үр дүн: Гэмт хэрэг, зөрчил буурч, амар тайван орчин бүрдэнэ

 1. Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, шударга өрсөлдөөнийг дэмжих арга хэмжээг төрийн бус байгууллага, иргэдийн оролцоотой хэрэгжүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах дэд хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх

 1.  
 •  
 •  
 1.  

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн эрхийн талаархи зөрчлийн мэдээллийг хүлээн авах, хууль эрх зүйн болон стандартын хэрэгжилтийн талаар зөвлөмж, дэмжлэг үзүүлэх

 1.  
 •  
 •  
 1.  

Хэрэглэгчдэд мэдээлэл сурталчилгаа хийх зорилгоор “Хэрэглэгчдийн төв” –ийг байгуулан ажиллуулах

 1.  
 •  
 •  

Хүрэх үр дүн: Орон нутагт хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тогтолцоо бүрдэж, шударга бус өрсөлдөөнд тавих хяналтыг бүрдүүлсэн байна.

 1. Үндсэн хуулиар заасан иргэний үүргийн хэрэгжилтийг хангуулна.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Иргэний үндсэн болон журамт үүргийг хэрэгжүүлэх талаар сургалт сурталчилгаа хийх ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

 •  
 1.  

Иргэний үүргийн хэрэгжилтийг тооцох аргачилал, хөшүүргийн тогтолцоог сайжруулахад холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах

 1.  
 •  
 1.  

Иргэдийн оролцооны сургалтыг бүх шатанд зохион байгуулж, шууд ардчиллыг хөгжүүлэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулах

 1.  
 •  

Хүрэх үр дүн: Иргэний үүргийн хэрэгжилт сайжирснаар иргэдийн эрх хангагдана.

 

ТАВ. ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ, АРДЧИЛСАН ЗАСАГЛАЛТАЙ БУГАТЧУУД

Ил тод нээлттэй тунгалаг, хариуцлагатай, хяналттай, хүнд сурталгүй, авлигаас ангид төрийн үйлчилгээг төлөвшүүлнэ.

 1. Төрийн үйлчилгээг “Нэг цонх”-ны  зарчимд шилжүүлнэ

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Төрийн байгууллагуудаас иргэд, хувийн хэвшилд үзүүлэх  үйлчилгээг “Нэг цонх, нэг цэгийн“ зарчимд шилжүүлэх арга хэмжээ авч үйл ажиллагааг нь жигдрүүлэх

2013- 2016

 •  

2

Булган сумын “Нэг цонх”-ны үйлчилгээний туршлагыг өөрийн орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

 •  

Хүрэх үр дүн: Төрийн үйлчилгээг нэг цэгээс хөнгөн шуурхай чирэгдэлгүй хүргэнэ

 1. Төрийн  албаны  хүний нөөцийг  хөгжүүлж, байгууллагын чадавхийг  дээшлүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Төсвийн шууд захирагч нарыг байгууллагаа хэтийн зорилготой удирдах, стратегийн  төлөвлөлтийн чадамжийг дээшлүүлэх ажил зохион байгуулахыг үүрэг болгож, үйл ажиллагааг чанаржуулах

2013-2016

 •  

2

Төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүн, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлдэг орчин үеийн үнэлгээний арга стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

 •  

3

Төрийн албаны хүний нөөцийн сумын бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэх

2013

 •  

4

Орон нутгийн нөөц бололцоонд түшиглэн төрийн албан хаагчдыг орон сууцжуулах хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх

2014-2016

 •  

5

Төрийн анхан шатны үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэх боломж нөхцлийг хангасан жишиг багийг шалгаруулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах

2013-2014

 •  

6

Хан Жаргалант багийг төрийн үйлчилгээ явуулах шинэ байртай болгох, багийн төвийг аймгийн жишиг баг болгон хөгжүүлэх

2013-2016

 •  

7

Багийн Засаг дарга нар болон Иргэдийн нийтийн хурлын дарга нарын сургалтыг зохион байгуулах

2013-2016

 •  

8

Багийн Засаг дарга, багийн эмч, байгаль хамгаалагч нарыг  унаажуулах ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

 •  

Хүрэх үр дүн. Төрийн  албан хаагчдын  мэдлэг ур чадвар   хариуцлага , ажиллах нөхцөл сайжирснаар төрийн  байгууллагын үйл ажиллагааны  үр нөлөө дээшилнэ

 1. Төрийн ажил үйлчилгээний чанар үр дүнг иргэдийн оролцоотой үнэлэх  тогтолцоог бүрдүүлнэ

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх үйл явцад орон нутгийн иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлж ажиллах

2013-2016

 •  
 •  

2

Òºðèéí áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿íã ¿íýëýõ æóðìûã øèíý÷ëýí áîëîâñðóóëж мөрдөж ажиллах, байгууллагын дотоод хяналтыг шинэ түвшинд хүргэх

2013-2016

 •  
 •  

3

Үð ä¿íä ñóóðèëñàí õÿíàëò-øèíæèëãýý, ¿íýëãýýíèé арга ажиллагааг төр төсвийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх

2013-2016

 •  
 •  

4

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний цахим тайлангийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх ажлыг холбогдох байгууллагатай хамтран гүйцэтгэх

2013-2016

 •  
 •  

5

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнг иргэд олон нийтэд хүргэх арга зүйг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

 •  
 •  

6

Орон нутагт төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаарх хэрэглэгчийн үнэлгээг цахим хэлбэрээр авах механизмыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

 •  
 •  

Хүрэх үр дүн: Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх журмыг өөрчилсөнөөр иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоог хангасан үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоо бүрдсэн байна.

 1. Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

 1.  

Авлигатай тэмцэх, шударга ёсыг хангах арга хэмжээг жил бүр төлөвлөж, хэрэгжилтийг тооцож ажиллах

 1.  
 •  
 1.  

Нийтийн албан хаагчдын нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, ХОМ-ийг журмын дагуу гарган тайлагнах

 1.  
 •  
 1.  

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх сургалт сурталчилгааг зохион байгуулах

 1.  
 •  
 1.  

Авилга ашиг сонирхолыг мэдээлэх шууд утас ажиллуулах

 1.  
 •  

Хүрэх үр дүн: Нийтийн албан хаагчдын дунд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эрсдэл буурна.

 1. Мэдээллийн эрэлт хэрэгцээг хангахуйц өрсөлдөөнт хэвлэл мэдээллийн салбарыг хөгжүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Хувийн хэвшлийн мэдээллийн хэрэгслэлтэй хамтран ажиллаж, мэдээллийн багтаамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

2013-2016

 •  

2

Суманд “Тамгын газраас мэдээлж байна” мэдээллийг тогтмол явуулж хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах

2013-2016

 •  

3

Орон нутгийн сонинд сар тутам “Нутгийн захиргааны  ажил үйлчилгээ“ гэсэн нүүр гаргаж, улирал тутам “Танд  илгээх мэдээлэл” товхимол гаргаж үйл ажиллагаагаа олон нийтэд  мэдээлэх ажлыг тогтмолжуулах

2013-2016

 •  

4

Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудыг үйл ажиллагаагаа сурталчилж, мэдээлдэг цахим мэдээллийн  самбартай  болгох

2013- 2014

 •  

Хүрэх үр дүн. Мэдээллийн ил тод байдал, хүртээмж сайжирна.

68.          Цахим засаглал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Төрийн байгууллагын бүхий л үйл ажиллагаанд, цахим үйлчилгээг өргөн ашиглах замаар төрийн үйлчилгээг  иргэдэд шуурхай нээлттэй хүргэх

2013-2016

 •  

2

Орон нутгийн захиргаа “Иргэдээ сонсъё”  сарын ажлыг жилд хоёроос доошгүй удаа зохион байгуулж, ажлаа тайлагнадаг  арга  хэлбэрийг хэвшүүлэх

2013-2016

 •  

3

Төсвийн байгууллага бүр ВЭБ цахим хуудастай болж өөрийн үйл ажиллагаа, гаргасан шийдвэрийн талаар тогтмол мэдээлэх ажлыг тогтмол явуулж хэвших

2013-2016

 •  

4

Байгууллага бүр иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авах, хяналт тавих, шийдвэрлэлтийн байдлыг мэдээлдэг цахим  хаяг, хуудастай болох

2013-2014

 •  

Хүрэх үр  дүн. Төрийн байгууллагын  үйл ажиллагааны  ил тод нээлттэй байдал хангагдаж, иргэд үнэн зөв, цаг үеийн мэдээлэл олж авах боломж нэмэгдэнэ.

Аймаг сумын хурал, захиргааны байгууллагын шийдвэр гаргах үйл явц, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийн ил тод байдал, түүнд иргэд тэгш  оролцох боломжийг хангаж тунгалагжуулна.

 1. Шууд ардчиллыг бэхжүүлж, иргэддээ нээлттэй, иргэдийн оролцоотой асуудлаа, шийддэг байх эрх зүйн орчинг бий болгож, сумын дүрэмтэй болгоно

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Сумын дүрэмтэй болгох ажлыг иргэдийн дунд нээлттэй хэлэлцүүлж, зохион байгуулах

2013-2014

 •  

2

Орон нутгийн аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд иргэдийн  оролцоог  хангах  аргуудыг нэвтрүүлж хэвшүүлэх

2013-2016

 •  

3

Нийтийн зар мэдээний журамтай болох

2013

 •  

4

Орон нутгийн хөгжлийн асуудлаар шийдвэр гаргахын өмнө “Иргэний танхим”-аар дамжуулан хэлэлцүүлэх, хэрэгжилтийн үр дүнд үнэлгээ өгөх, хяналт тавих ажиллагаанд иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудыг  оролцуулах  төлөвлөгөө гаргаж ажиллах

2013-2016

 •  

Хүрэх үр дүн. Орон нутгийн засаглал дахь  иргэдийн оролцоо  нэмэгдэнэ

 1. Аймаг сумын хурал, захиргааны байгууллага болон иргэний нийгмийн байгууллагын үр ашигтай түншлэлийг хөгжүүлнэ.

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс

1

Төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх

2013- 2016

 •  
 •  

2

ТББ, хувийн хэвшлийнхнээр гүйцэтгүүлж болох төрийн байгууллагын зарим чиг үүргийн жагсаалтыг жил бүр гаргаж хэрэгжүүлэх

2013-2016

 •  
 •  

Хүрэх үр дүн: Орон нутгийн  хөгжлийн талаарх асуудлыг шийдвэрлэхэд иргэд, ИНБ-ын идэвхи оролцоо нэмэгдэнэ