You are here

Байгууллагын зорилго болон алсын хараа

 БУГАТ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

      ИРГЭД ХАМТ ОЛНЫ ИДЭВХИТЭЙ ОРОЛЦООТОЙГООР ЭРҮҮЛ АЖ ТӨРӨХ ЁСЫГ ХЭВШҮҮЛЭН, ЧАДВАРЛАГ ХАМТ ОЛНЫГ БҮРДҮҮЛЖ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙГ ЖИГД САЙЖРУУЛНА.

 

                                                       АЛСЫН ХАРАА:

         НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ТУРГҮҮЛЭГЧ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ БОЛОХ.