You are here

Байгууллагын зорилго болон алсын хараа

                                                БУГАТ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН                                                                                                       ТӨВИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

                ИРГЭД ХАМТ ОЛНЫ ИДЭВХИТЭЙ ОРОЛЦООТОЙГООР ЭРҮҮЛ АЖ ТӨРӨХ ЁСЫГ ХЭВШҮҮЛЭН, ЧАДВАРЛАГ ХАМТ ОЛНЫГ БҮРДҮҮЛЖ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙГ ЖИГД САЙЖРУУЛНА.

 

                                                                  АЛСЫН ХАРАА:

                  НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ТУРГҮҮЛЭГЧ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ БОЛОХ.