You are here

November 2013

ИНХ-ын тэмдэглэл

БАЯН-ТӨГӨЛ БАГИЙН ИРГЭДИЙН

НИЙТИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2013.04.01.03                                                                                                                                                            Баян-төгөл

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн судалгаа

БУЛГАН АЙМГИЙН БУГАТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН СУДАЛГАА

 

Д/Д

 

Тэргүүлэгчдийн нэрс

 

Одоо эрхэлж буй ажил

 

Албан тушаал

 

Хэдэн удаа сонгогдсон

ИНХ-ын дарга нарын танилцуулга

 БУГАТ СУМЫН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГА НАРЫН СУДАЛГАА

 

Д/Д

 

БИНХ-ын дарга нарын нэрс

 

Одоо эрхэлж буй ажил

 

Албан тушаал

 

Хэдэн удаа сонгогдсон

ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн судалгаа

Булган аймгийн Бугат сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн судалгаа

 

д\д

Төлөөлөгчдийн овог нэр

Одоо эрхэлж буй ажил

Албан тушаал

Хэдэн удаа

сонгогдсон

Нас, РДугаар

Боловсрол, мэргэжил

Иргэний танхимын танилцуулга

     СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ИРГЭНИЙ

ТАНХИМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

       Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх иргэний танхимийн зөвлөл 2013 оны 01 дүгээр сарын 16нд байгуулагдсан.Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх иргэний танхимийн зөвлөл нь Иргэний танхимийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх орон тооны бус 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:

       Зөвлөлийн дарга                       Н.Шагдар